Found: 339  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและติดตามผลความปลอดภัยของผลผลิตและสุขภาพเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภ...
ชื่อผู้แต่งภัทราวดี กันตี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2560 = Creative tourism / องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง...
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ 2560
เลขเรียกส.ร. 915.93 บ173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน / วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, สุพัตรา อุปนิสากร, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกWB340 ก459 2560,615.58 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ / สมชาย เทพแสง [และคนอื่นๆ 5 คน ]
ชื่อผู้แต่งสมชาย เทพแสง
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี], 2560
เลขเรียกLA1221 ส42 2560,371.2 ส426ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 "สืบสานพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒน...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ (ครั้งที่ 11 : 2560 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
เลขเรียกส.ร. 330 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี : รายงานวิจัยฉ...
ชื่อผู้แต่งอารยา เกียรติก้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกวจ 915.92 อ644ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน/ บรรณาธิการโดย นันทพร แสนศิริพันธ์และฉวี เบาทรวง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกWY157 ก226 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการย้ายถิ่นของนักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย / บรรณาธิการ ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, นิสากร ...
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560
เลขเรียกส.ร. 378.198 ก276
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการพัฒนาสังคม = Social development planning / ณรงค์ เจนใจ.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เจนใจ.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2560.
เลขเรียกHN700.55.C6 ณ17 2560,303.44 ณ172ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ / จารุวรรณ ธาดาเดช, ปิยธิดา ตรีเดช
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธาดาเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกRA425 จ226 2560,W84 จ337ก 2560,614.011 จ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการเลี้ยงไก่ตามระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs) : รายงานปฏิบัติงาน...
ชื่อผู้แต่งสุดาพร นวลดั้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการทำบ่อก๊าซชีวภาพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง : รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา / ห...
ชื่อผู้แต่งหฤทัย ไชยมะงั่ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการส่งออกข้าวไทย เวียดนาม และกัมพูชาในตลาดโลก : รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา / ชนวีร์ รำไพ
ชื่อผู้แต่งชนวีร์ รำไพ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา