Found: 339  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม = Chronicle of King B...
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มูลนิธิ ทุนพระพุทธยอดฟ้า ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559.
เลขเรียก923.1593 ศ25จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมนางวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รวมพระนามและพระประวัติสมเด็จพระชายาเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / ...
ชื่อผู้แต่งกัลยา เกื้อตระกูล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560
เลขเรียกDS570.5 ก-จ 2560,923.1593 ก117จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดการเวลาสร้างงานให้ตรงเป้า = Manage your day-to-day / โจเซลีน เค. ไกลย์ เขียน ; อรดา ลีลานุช แปล
ชื่อผู้แต่งไกลย์, โจเซลีน เค.
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : เบรนสตอร์ม, 2560
เลขเรียกBF481 ก974 2560,658.409 ก976จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับตาย ! วายร้ายภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ กสพท / สุรชัย รอดงาม
ชื่อผู้แต่งสุรชัย รอดงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียก420.76 ส847จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีน ไทยผูกพันฉันพี่น้อง / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศุภกิจไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560.
เลขเรียกDS570.จ6 ส44 2560,327.593051 ส44จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาเก๊าะและรวมเรื่องเอก / มนัส จรรยงค์
ชื่อผู้แต่งมนัส จรรยงค์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สายส่งศึกษิต บริษัท เคล็ดไทย, 2560.
เลขเรียกS.C. ม164ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียและวิวัฒนาการของมนุษย์ = Mitochondrial DNA and human evolution / วิภู กุตะนันท์
ชื่อผู้แต่งวิภู กุตะนันท์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกQP624.5.M58 ว661ด 2560,572.869 ว3641ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะเกียงกลางพายุ / นิพนธ์ เที่ยงธรรม
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ เที่ยงธรรม
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : JFC-Books, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามเสด็จฯ ต่างประเทศ / ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร ; นาคินทร์ รัชฏสุวรรณ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งพึงจิตต์ ศุภมิตร ท่านผู้หญิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2560.
เลขเรียกDS586.8 พ665 2560,923.1593 ส74ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต่างภาษารัก / โดย จันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน
ชื่อผู้แต่งจันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนฟาร์มโคนม : กรณีศึกษาฟาร์มสมพงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา / ...
ชื่อผู้แต่งปภาวี รัศมีพลังสันติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา