Found: 229  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรื่องดี 100 ปี เทพสตรี / บรรณาธิการ, สนธยา สุขอิ่ม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2563.
เลขเรียก378.593 ม246ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมลาวยุคเสื่อมโทรม : ลักษณะเด่นและคุณค่าในมิติประวัติศาสตร์ / ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี.
ชื่อผู้แต่งลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เอราวัณการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก801.959 ล1611ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาสนารัก / จุฬามณี [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งจุฬามณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563.
เลขเรียกนว จ679ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / กุลิสรา จิตรชญาวณิช, เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ.
ชื่อผู้แต่งกุลิสรา จิตรชญาวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกLB 1025.3 ก728ว,371.3 ก728ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเป็นคน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุด / เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล.
ชื่อผู้แต่งเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563.
เลขเรียกHG179 ฌ7ว 2563,332.0240 ฌ999ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539.
เลขเรียก363.11 ว3341ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศิษฏศิลปิน / คณะทำงาน, พิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2563
เลขเรียกDS578.32.T43 ว762 2563,923.1593 ว238
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสาหกิจชุมชนแบบสังคมเมืองบนความพอเพียงบ้านคลองห้า ปทุมธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก658.022 ร22ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสาหกิจชุมชนแบบสังคมเมืองบนความพอเพียงบ้านคลองห้า ปทุมธานี / รวิธร ฐานัสสกุล ...[และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งรวิธร ฐานัสสกุล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563.
เลขเรียก307.74 ร173ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์ สอน สื่อ สุข : รวบบทความวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน / สุรภี รุโจปการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกLB1025.3 .ศ65 2563,371.102 ศ371 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา = Science of social studies learning management / พิชาติ แก้วพวง, ...
ชื่อผู้แต่งพิชาติ แก้วพวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียกH62.5.ท9 พ645 2563,300.7 พ645ศ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์พระราชา : เอกสารทางวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา ฉบับที่ 6 / คณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEN 1303-62...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียก338.927 ศ284 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / สิทธิพล อาจอินทร์.
ชื่อผู้แต่งสิทธิพล อาจอินทร์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563.
เลขเรียก371.102 ส723ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู : บูรณาการแนวคิด PLC กับจิตตปัญญาศึกษา นวัตกรรมวิชาชีพครู เล่มที่ 1 / ...
ชื่อผู้แต่งกานต์ อัมพานนท์.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2563.
เลขเรียก371.1 ก254ศ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาน ณ กาลไม่ปกติ / จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ ; น้ำใส ศุภวงศ์, ภาพประกอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เดย์ โพเอทส์, 2563
เลขเรียก895.91301 ธ3754ส 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา