Found: 184  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเต...
ชื่อผู้แต่งสมบัติ อ่อนศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยภาษา HTML5 และ CSS = Introduction to Website development with HTML5 and...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียกTK 5105.888 ส829ก,006.7 ส829ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น : รายงานการวิจัยแ...
ชื่อผู้แต่งทวี ชัยพิมลผลิน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบสอบคู่ขนาน : การสร้างและการวิเคราะห์ความเป็นคู่ขนาน / โชติกา ภาษีผล.
ชื่อผู้แต่งโชติกา ภาษีผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก371.26 ช843ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย = The study of citizenship behavior for Thai society /...
ชื่อผู้แต่งถวิลวดี บุรีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียกJC599.T5 ถ282,323.6 ถ282ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการระดับด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 : นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ภาพดาวเทียม / วีระภาส คุณรัตนสิริ.
ชื่อผู้แต่งวีระภาส คุณรัตนสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563.
เลขเรียก634.9285 ว3711ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม / ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.
ชื่อผู้แต่งลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซิกมา กราฟฟิคส์, 2563.
เลขเรียกP91 ล529 2563,302.2 ล529ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนผ่านกับการพัฒนาหลากมิติ / สุดจิต นิมิตกุล.
ชื่อผู้แต่งสุดจิต นิมิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2563.
เลขเรียก303.4 ส744ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตวิเคราะห์ = Mathematical analysis / วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล.
ชื่อผู้แต่งวิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2563.
เลขเรียก515 ว232ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ ก.พ. / ศรายุทธ ดอนมอญ และกองบรรณาธิการ ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
ชื่อผู้แต่งศรายุทธ ดอนมอญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์., 2563.
เลขเรียก510.76 ศ172ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา