Found: 184  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กและวัยรุ่น = Textbook of supportive care ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563.
เลขเรียก616.029 ต221
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรสวนพริกไทยสู่เกษตรที่ยั่งยืน/ ปรียาภา เมืองนก ...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งปรียาภา เมืองนก.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี: สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563.
เลขเรียก307.1 ป173ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะความสุข / นิ้วกลม.
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คู้บบุ๊ก , 2563.
เลขเรียกPL4209.ส448 ท62 2563,895.914 น37ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะทฤษฎีดนตรี / ณัชชา พันธุ์เจริญ
ชื่อผู้แต่งณัชชา พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียกMT 6 ณ259ท,780 ณ259ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะวิชาการต่อผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญญมหาเถร ป.ธ. ๕).
พิมพลักษณ์พะเยา : วัดศรีโคมคำ, 2563.
เลขเรียก294.363 ท363 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่านแม่ทัพ! คืนมันเผาของข้ามานะ / Wisda.
ชื่อผู้แต่งวิสดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 1168, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายชุด Hot enemy เล่ม 1-2 / Memew.
ชื่อผู้แต่งมีมิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซ้นส์บุ๊ค, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายชุด ปราชญ์กู้บัลลังก์ เล่ม 1-3 / กู้เสวี่ยโหรว, MW, แปล.
ชื่อผู้แต่งกู้เสวี่ยโหรว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายชุด องค์หญิง 180 เซนติเมตร เล่ม 1-2 / ชิงตวน ; Wanly, แปล.
ชื่อผู้แต่งชิงตวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรส, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนำเสนอแบบ Pitch พิชิตเงินล้าน / จิราภา วิทยาภิรักษ์.
ชื่อผู้แต่งจิราภา วิทยาภิรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีนเซอร์วิส, 2563.
เลขเรียกHF5718.22 ๓0536o 2563,153.6 จ536น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานเวตาล / พระนิพนธ์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563.
เลขเรียกรส พ234น 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำใสใจจริง / ว. วินิจฉัยกุล.
ชื่อผู้แต่งว. วินิจฉัยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของรัฐบาลในสายตาประชาชน = Public perspectives on roles of government / คณะผู้จัดทำ : ถวิลวดี บุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียกJQ1746 บ33 2563,351.593 บ126 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปโครงการวิจัย "ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย" / บรรณาธิการ, มนชยา อุรุยศ
พิมพลักษณ์2563
เลขเรียกHF1594.55.ฮ4อ653 ฮ64 2563,338.9593 ฮ389 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : "สมรรถนะองค์กร" กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น / บรรณาธิการ อรท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียกJS7153.4.A2 บ63 2563,352.1409593 บ268 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา