Found: 184  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 : พลังงานเพื่อทุกคน = Annual report 2019 / กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 = Annual Report 2019 / สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563) / เรียบเรียง / วิเครา...
ชื่อผู้แต่งกฤภาส โพธิ์แก้ว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมด้วยช่วยกัน คน-น้ำ-ดิน-ป่า / ผู้เขียน, พร้อมพล สัมพันธโน และสุรินทร์ พิกุลทอง ; บรรณาธิการ, อนุส...
ชื่อผู้แต่งพร้อมพล สัมพันธโน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2563.
เลขเรียก354.328 พ179ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเรื่องดี 100 ปี เทพสตรี / บรรณาธิการ, สนธยา สุขอิ่ม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2563.
เลขเรียก378.593 ม246ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องละคร HR. เล่มห้า, ตอน สาละวน สาระคน / วิชัย อุตสาหจิต
ชื่อผู้แต่งวิชัย อุตสาหจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2563.
เลขเรียกBF481 ว543ล ล.5 2563,658.3 ว3211ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกปัดโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิ = The ancient beads in Suvarnabhumi / เชน ชุมพร.
ชื่อผู้แต่งเชน ชุมพร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พีพี, 2563.
เลขเรียกGN433.5 ช712 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมลาวยุคเสื่อมโทรม : ลักษณะเด่นและคุณค่าในมิติประวัติศาสตร์ / ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี.
ชื่อผู้แต่งลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เอราวัณการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก801.959 ล1611ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวาห์รั้นรัก / ดวงมาลย์.
ชื่อผู้แต่งดวงมาลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ สิมะโชคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539.
เลขเรียก363.11 ว3341ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศิษฏศิลปิน / คณะทำงาน, พิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2563
เลขเรียกDS578.32.T43 ว762 2563,923.1593 ว238
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสาหกิจชุมชนแบบสังคมเมืองบนความพอเพียงบ้านคลองห้า ปทุมธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก658.022 ร22ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสาหกิจชุมชนแบบสังคมเมืองบนความพอเพียงบ้านคลองห้า ปทุมธานี / รวิธร ฐานัสสกุล ...[และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งรวิธร ฐานัสสกุล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2563.
เลขเรียก307.74 ร173ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์พระราชา : เอกสารทางวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา ฉบับที่ 6 / คณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEN 1303-62...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียก338.927 ศ284 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา