Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ = Research in library and information science / ชโรชีนี...
ชื่อผู้แต่งชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ชมพูการพิมพ์, 2559
เลขเรียกZ669.7 ช9ก 2559,020.72 ช872ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาสื่อสิงพิมพ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ : รายงานการว...
ชื่อผู้แต่งเสริมศักดิ์ ขุนพล
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559
เลขเรียกZ 246 ส925ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
ชื่อผู้แต่งสิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559
เลขเรียกZ 1003 ส731ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดการและบทคัดย่อ : การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย, 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย (ครั้งที่ 8 : 2559 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559
เลขเรียกZ 7405.R4 ก475ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559
เลขเรียกZ 639.5 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบศาสตราวุธจีน / ศุภวุฒิ จันทสาโร
ชื่อผู้แต่งศุภวุฒิ จันทสาโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2560
เลขเรียกU 821.C6 ศ728ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 25-26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา : Phay...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย (ครั้งที่ 5 : 2559 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559
เลขเรียกZ 7405.R4 ก482บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น = Litreatre for children and adolescent / สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
ชื่อผู้แต่งสิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559
เลขเรียกZ 1037.8.T5 ส731ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ปี พ.ศ. 2559 / สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทย...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
เลขเรียกZ 7405.R4 ว583 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกสงครามลับ CIA = The Way of the knife / Mark Mazzetti เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล
ชื่อผู้แต่งมาซเซ็ตติ, มาร์ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกUA23 ม62,355.02 ม415จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา