Found: 235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 26-27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา : Phay...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย (ครั้งที่ 6 : 2560 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560
เลขเรียกZ 7405.R4 ก482บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 23-24 มกราคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย (ครั้งที่ 3 : 2557 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2557
เลขเรียกZ 7405.R4 ก475บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อการประชุมงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1, 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (ครั้งที่ 1 : 2560 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560
เลขเรียกZ 7405.R4 ก473บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อนิทรรศการโครงงานนิสิต 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะ...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการโครงงานนิสิต (ครั้งที่ 3 : 2557 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2557
เลขเรียกZ 7405.R4 น594บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อบทความจากวารสารการศึกษา ปี 2528-2531 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2532
เลขเรียกZ 5811 บ125 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2532 = Abstracts of the NEC publication 1989
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2532
เลขเรียกZ 5811 บ125 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2534-2535 = Abstracts of the NEC publication...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2535
เลขเรียกZ 5811 บ125 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อสิ่งพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2530-2531 = Abstrcts of the NEC publications ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2532
เลขเรียกZ 5811 บ125 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อสิ่งพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2533 = Abstrcts of the NEC publications 1990 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533
เลขเรียกZ 5811 บ125 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อสิ่งพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2536-2537 = Abstracts of the NEC publication ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2537
เลขเรียกZ 5811 บ125 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อสิ่งพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2537-2538 = Abstracts of the NEC publication ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2538
เลขเรียกZ 5811 บ125 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อเอกสารสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา พ.ศ.2533-2534 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2534
เลขเรียกZ 5811 บ125 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาท PULINET ในการเตรียมห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การสัมมนา PULINET วิชาการ 23-25 ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา pulinet วิชาการ (ครั้งที่ 3 : 2556 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2556
เลขเรียกZ 674.83.T5 ก525บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมงานวิจัย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2534
เลขเรียกZ 5811 บ165 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2530-2533 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2534
เลขเรียกZ 5811 บ165 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา