Found: 235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to information science : หน่วยที่ 8 - 15...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิ่งจันทร์การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกZ 665 ส668 2538,020 ส241อ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพะเยา
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7-10 สาขาวิชาศิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
เลขเรียกZ 697.S6 ห829 2549,028.7 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ = Information sources i...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียกZ 697.S6 ห829 2547,028.7 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 13311 หน่วยที่ 1- 8 = Introduction resources deveiopmen...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
เลขเรียกZ 689 ก494 2549,025.2 ส48อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับปรับปรุง / Introduction to print media...
พิมพลักษณ์นนทบุรี / สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกZ 116.A2 ค181 2545,070.5 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการสกัดเมทาดาจากเอกสารภาษาไทย โดยการให้เหตุผลแบบเทียบเคียงกรณี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / กฤษ...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ขันกสิกรรม
พิมพลักษณ์พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554
เลขเรียกZ 666.7 ก284ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
233
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเพาะพันธ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา : การประชุมวิชาการ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย (2557 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2557
เลขเรียกZ 7405.R4 ก475ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครๆ ก็อยากเปิดร้านหนังสือ / Mr.QC.
ชื่อผู้แต่งMr.qc.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกZ278 .ม66 2547,381.45002 ม594ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
235
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไตรสรณคมน์ทหารรัฐประหารและการเมืองไทย = Military trilogy, coup, and Thail politics / สุรชาติ บำรุง...
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาปิรุส, 2551
เลขเรียกJQ1745 ส848ต 2551,320.9593 ส848ต 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา