Found: 235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา / วาณิชยา ...
ชื่อผู้แต่งวาณิชยา ตาชม
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2558
เลขเรียกZ 674.5.T5 ว457ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านไร่อ้อยสู่มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี / วิสุทธิ์ ไชยปิน
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ ไชยปิน
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชาการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555
เลขเรียกZ 675.S3 ว794ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ เล่มที่ 1 / แปลและเรียบเรียง: พันเอก ปรีชา ชุ่มประดิษฐ์ ... [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง, 2550.
เลขเรียกU162 ย365 2550,355.4 ย366 2550 ล.1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ / โดย นันรณา จำลอง และ สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม
ชื่อผู้แต่งนันรณา จำลอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
เลขเรียกZ278 น63,686.23 น431ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ = Information system planning and management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542
เลขเรียกZ 674.4 ก514 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ = Research in library and information science / ชโรชีนี...
ชื่อผู้แต่งชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ชมพูการพิมพ์, 2559
เลขเรียกZ669.7 ช9ก 2559,020.72 ช872ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สารสนเทศ = Information nalysis / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกZ 696.A4 ก514 2555,025.04 ส481ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สารสนเทศ = Information nalysis / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกZ 696.A4 ก514 2554,025.04 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนธุรกิจร้านหนังสือในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / ปทิตตา กองคำ
ชื่อผู้แต่งปทิตตา กองคำ
พิมพลักษณ์พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555
เลขเรียกZ 278 ป152ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นสารนิเทศ = Information retrieval / ทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา
ชื่อผู้แต่งทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2559
เลขเรียกZ 699 ท443ก 2559,025.524 ท33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาสื่อสิงพิมพ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ : รายงานการว...
ชื่อผู้แต่งเสริมศักดิ์ ขุนพล
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559
เลขเรียกZ 246 ส925ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน = Reading and reading promotion / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ คูหาภินันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2545.
เลขเรียกPN4145 ฉ179ก 2545,028 ฉ179ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
ชื่อผู้แต่งสิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559
เลขเรียกZ 1003 ส731ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / เรียบเรียงโดย พวงรัตน์ กุลรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตสาส์น, [2547]
เลขเรียกZ 665 ก442 [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด = Report writing and library usage / สุรีรัตน์ กองแดง
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ กองแดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2547]
เลขเรียกZ 665 ส867ก [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา