Found: 235  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดพะเยา / สิริชัย ...
ชื่อผู้แต่งสิริชัย ดวงจันทร์
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562
เลขเรียกU 145.T5 ส731ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้บริการห้องสมุด และการเขียนรายงานการค้นคว้า / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
ชื่อผู้แต่งสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543
เลขเรียกZ 665 ส776ก 2543,025.56 ส776ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดการและบทคัดย่อ 4-5 มีนาคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา / คณะวิทย...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย (ครั้งที่ 5 : 2556 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
เลขเรียกZ 7405.R4 ก475ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดการและบทคัดย่อ : การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย, 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย (ครั้งที่ 8 : 2559 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559
เลขเรียกZ 7405.R4 ก475ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดการและบทคัดย่อพะเยาวิจัย 17-18 มกราคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ"พะเยาวิจัย" (ครั้งที่ 2 : 2556 : พะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQ179.9 ก475 2556,ว011.54 ก219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขีปนาวุธข้ามขอบฟ้าสงครามล้างโลก / โดย พันทิวา
ชื่อผู้แต่งพันทิวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกUG 1312.B34 พ555ข 2556,623.451 พ63ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยพะเยา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะของผู้ให้บริการห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา /...
ชื่อผู้แต่งสุปราณี ทะนายมา
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2558
เลขเรียกZ 675.U5 ส823ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและปัญหาการใช้บริการสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา / วิชญนนท์ มณีชา...
ชื่อผู้แต่งวิชญนนท์ มณีชาติ
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
เลขเรียกZ 674.5.T5 ว535ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ การดื่ม
พิมพลักษณ์พะเยา : สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
เลขเรียกUH 929 พ164ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = Introduction to print media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาล...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540
เลขเรียกZ 116.A2 ค181 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ : ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ....
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย (ครั้งที่ 11 : 2560 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560
เลขเรียกZ 7405.R4 ก475ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการข้อมูลการเชื่อมต่อ Protocol Sip 2 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST / สิริภัทร แซ่ลิ่ว
ชื่อผู้แต่งสิริภัทร แซ่ลิ่ว
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกZ 678.9 ส732ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการแบ่งหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้และการกำหนดหัวเรื่องภาษาไทยสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดโรง...
ชื่อผู้แต่งพวา พันธุ์เมฆา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2539.
เลขเรียกZ696.D52 พ5ค 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา