Found: 266  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูแลตับ : เทคนิคการป้องกันและรักษาโรคไวรัสตับทุกชนิด / ยุพาพิน ประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งยุพาพิน ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good, 2562.
เลขเรียกRC848.H43 ย415ด 2562,WI710 ย415ด 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่นรู้ : กุญแจสู่ชีวิตที่สมดุล = Awareness : the key to living in balance / ผู้เขียน OSHO ; ผู้แปลแ...
ชื่อผู้แต่งโอโช่, ค.ศ. 1931-1990.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2562.
เลขเรียกBP605.R34 อ827,299.93 อ968ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊ต๊ะมีจิตสาธารณะจังนะ / ตรีสุนันท์ อุปรมัย.
ชื่อผู้แต่งตรีสุนันท์ อุปรมัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทองเกษม, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ่ายภาพให้มีพลัง = The power of image / นคเรศ รังควัต.
ชื่อผู้แต่งนคเรศ รังควัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกTR148 น131ถ,771 น123ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำกาแฟให้เป็นเรื่องง่าย / เซบาสเตียน ราชิเนก, ชุงเลง ทรัน ; ยานนีส วารูต์ซิโกส, ภาพ ; นันท์นิชา ภัท...
ชื่อผู้แต่งราชิเนก, เซบาสเตียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2562.
เลขเรียก633.73 ร223ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรณีวิทยา / ปริญญา พุทธาพิบาล...(และคณะ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (สอวน.), 2562
เลขเรียก551 ธ1743 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรณีวิทยา 2 : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน./ ปริญญา พุทธาพิบาล ...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งปริญญา พุทธาพิบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มูลนิธิ อสวน., 2562.
เลขเรียก550 ป173ธ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาภาษาดาว / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย [ผู้จัดจำหน่าย], 2562
เลขเรียกQB64 น618 2562,523.8 น618น 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทราล่ารัก / Black Coffee ; ตรองสิริ ทองคำใส, แปล ; Kira, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งแบล็ค คอฟฟี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทเซย์บุ๊กส์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสัตว์ป่า / นทธี ศศิวิมล ; วรพรต ก่อเจริญวัฒน์, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งนทธี ศศิวิมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอมตะของอีสป Aesop 's fables / Kay sam shephard ; สยามล ฤกษ์พิชัย, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งเซปเพริ์ด, เคย์ แซม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก428.4 ช713อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบท(จะ)รัก = Please teach me how to love / Caneus.
ชื่อผู้แต่งแคเนียส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562.
เลขเรียกน ค932บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัณฑิตอุดมคติไทย : ประมวลสาระจากศาสนาหลัก / ประดิษฐ์ ปะวันนา.
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ ปะวันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกLB 3609 ป17 2562,205 ป267บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา