Found: 48,292  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ศัพท์ JLPT N5 / ARC ACADEMY, เขียน ; วิภา งามฉันทกร, ผู้แปล
เลขเรียกPL681.T5 ห153 2561,495.63 ห159 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ไมล์ที่โลกจดจำ = Devoted / Dick Hoyt & Don Yaeger ; พาฝัน เจริญดี, แปล
ชื่อผู้แต่งฮอยท์, ดิค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Be Better, 2558.
เลขเรียกBF637.C5 ฮ161,796.0922 ฮ161ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1/2 Prince ตำนานวุ่นวายเจ้าชายครึ่งร่าง / Yu Wo เขียน ; ผิงสุ่ย แปล.
ชื่อผู้แต่งอวี้หว่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พูนิก้า, 2552.
เลขเรียกPL2973.Y8 ฮ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 best chocolate cakes / ปริสนา บุญสินสุข.
ชื่อผู้แต่งปริสนา บุญสินสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียกTX 771 ป466ส 2548,641.8653 ป466ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 best layer lakes/ ปริสนา บุญสินสุข ;บรรณาธิการ ทัศนีย์ เอื้อวิทยา.
ชื่อผู้แต่งปริสนา บุญสินสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียกTX 771 ป466ส 2548,641.8653 ป466ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 best tarts & pies / ปริสนา บุญสินสุข ;บรรณาธิการ ทัศนีย์ เอื้อวิทยา.
ชื่อผู้แต่งปริสนา บุญสินสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2547.
เลขเรียกTX 771 ป466ส 2547,641.865 ป466ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 principles of the king : ทศพิธราชธรรมแห่งรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชมหารา...
ชื่อผู้แต่งโรม บุนนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2553
เลขเรียกDS 586 ร86ส 2553,294.35 ร86ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์ ฉุดธุรกิจให้ล่มจม / Donald R. Keough ; พรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งคีโอห์, โดนัลด์ อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556.
เลขเรียกHG 3761 ค511ส 2556,658 ค511ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ / ภูริทัต รัศมีเพชร.
ชื่อผู้แต่งภูริทัต รัศมีเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, 2543.
เลขเรียกHF5386 ภ679ก 2543,158 ภ681ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กุนซือจีนยอดอัจฉริยะ / วัชระ ชีวะโกเศรษฐ.
ชื่อผู้แต่งวัชระ ชีวะโกเศรษฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกJQ1518 .ว62 2555,923.2 ว382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2553.
เลขเรียกLB1028 ก941ส 2553,001.42 ก941ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ขั้นตอนเพื่อเป็นนักบริหารที่ดีกว่า / โดย จอร์จ ที. โครัน
ชื่อผู้แต่งโครัน, จอร์จ ที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัตเตอร์ฟลาย, 2537.
เลขเรียกHD38.25 ค294ส2,658.406 ค94ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา