Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMICE ไม่ได้แปลว่าหนู / บรรณาธิการ หทัยทิพย์ หงษ์ชูเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2561
เลขเรียกT396 ม92 2561,338.4791 ม964 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little home บ้านหลังเล็ก / ชลิดา ธีระอนุวัฒน์
ชื่อผู้แต่งชลิดา ธีระอนุวัฒน์ ผู้แต่ง
เลขเรียกNK2110 ม64 2561,747.7 ช251ม 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPink kiss ยัยแสนรักขอพักหัวใจไว้ที่คุณชายแสนดี / Hideko_Sunshine.
ชื่อผู้แต่งไฮดีโก ซันชายน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2561]
เลขเรียกน ฮ429พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTIJ journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เลขเรียกHC 79 .E5 ท32 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ / วุฒิสาร ตันไชย, เขียน ; อรทัย ก๊กผล แ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิสาร ตันไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJF1358.T5 ว73 2561,352.14 ว874ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความเครียดและการฝึกทักษะทางจิตวิทยาในการกีฬา / ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
ชื่อผู้แต่งธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียกGV706.4 ธ36 2561,152.46 ธ261ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ / ศิริลักษณ์ บางโชคดี
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ บางโชคดี
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกHF5657.4 ศ64 2561,658.1511 ศ484ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพและปลอดภัย / สิริศักดิ์ ชีช้าง
ชื่อผู้แต่งสิริศักดิ์ ชีช้าง
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2561
เลขเรียกTS1966 ส64 2561,363.192 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลชุมชน : อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย / บรรณาธิการ ศิวพร อึ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]
เลขเรียกWY106 .ก6445 2561,610.7343 ศ542ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหาร / ยุทธนา พิมลศิริผล
ชื่อผู้แต่งยุทธนา พิมลศิริผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561
เลขเรียกQP702.S85 ย73 2561,613.283 ย355ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อสร้างอาคาร บรรยายพร้อมภาพ = Building construction illustrated / ฟรานซิส ดี เค. ซิง, เขียน ; กิติพ...
ชื่อผู้แต่งซิง, ฟรานซิส ดี เค. ผู้แต่ง
เลขเรียกTH146 ซ6ก 2561,690 ช839ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนเขาเกาสมอง / ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ชื่อผู้แต่งขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูตะวัน, 2561.
เลขเรียกBF441 .ข73 2561,158.1 ข4551ข 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2561
เลขเรียกRS141.75.T5 ค65 2561,QV760 คอ394 2561,615.11593 ค394 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา