Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน / จีราภรณ์ กรรมบุตร...[และคนอื่นๆ] [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555.
เลขเรียก610.7343 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องตานผ้าตั๋นใจ๋ / กัญญารัตน์ รุขะจี และ มลฤดี ศรีบุญเพ็ง [Text]
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ รุขะจี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2555
เลขเรียกว.จ 793.31072 ก384ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องตำราอายุรศาสตร์โรคไต 1 / บรรณาธิการ เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์, นพรัตน์ เลาวหุตานนท์, ธัญญารัตน์ ธีรพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555.
เลขเรียก616.61 ต367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องบทความวิจัยการประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2555.
เลขเรียกว.จ 011.75 บ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องสภาพการประเมินผลการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาครูด้านการประเมินผล : รายงานการวิจัย = State of learning...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกวจ 371.1 ส46ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการยศาสตร์ = Ergonomies / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2555.
เลขเรียก620.82 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา