Found: 13,393  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3-D SAFARI สัตว์ป่าซาฟารี (3 มิติ) [Movie]
เลขเรียกMovie
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3. บริการสื่อผสมและMovie [Text]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 คนไทยที่ควรรู้จัก / ไทยน้อย
ชื่อผู้แต่งไทยน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงบัณฑิต, 2528
เลขเรียก920.0593 ท944ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 นักวิทยาศาสตร์ / วิริยะ สิริสิงห.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมานมิตรการพิมพ์ , 2522.
เลขเรียก920 ว37ส ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี 3 ทศวรรษแห่งการพัฒนาชนบทไทย มหาดไทย กระทรวง. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาดไทย กระทรวง. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กราฟิกฟอร์แมท ม.ป.ป
เลขเรียก307.72 ส192ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี กนอ.3 ทศวรรษแห่งความสำเร็จเศษฐกิจไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [Text]
ชื่อผู้แต่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2545
เลขเรียก338.6 ก456ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548
เลขเรียก378 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี มูลนิธิค...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี 2553
เลขเรียก923.1593 ม686
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ศิรประภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจไพศาลการพิมพ์และซัพพลายส์, [2553]
เลขเรียก305.908161 ส268
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งห้องสมุดแห่งประเทศไทย, สมาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2527
เลขเรียก020.622593 ห375ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี อายุรศาสตร์มาตรฐาน วิทยาการคู่คุณธรรม ชี้นำสังคม / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 25-
เลขเรียกสร 616 ร625ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีการประปานครหลวง / การประปานครหลวง
ชื่อผู้แต่งการประปานครหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การประปานครหลวง, 2540
เลขเรียก354.366 ป295ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยก้าวไกลรับใช้สัาช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
เลขเรียก378.1 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีเขื่อนอุบลรัตน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : กองการพิมพ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กฟผ., [2539]
เลขเรียก627.8 ส648
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ยักษ์ใหญ่ธุรกิจ / ต่อพงษ์ บุญเลิศ
ชื่อผู้แต่งต่อพงษ์ บุญเลิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [253-]
เลขเรียก650.1 ต237ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา