Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 สังกัดเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ...
ชื่อผู้แต่งสุวัจน์ น้อยจันทิระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.6072 ส876ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
17
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "รากหญ้ากับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2553.
เลขเรียกว.จ 011.75 ก482
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพ...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ สมิตรชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 362.11072 ส769ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก : เอกสารคำสอนวิชา = Small ruminant production / จารึก ณัฎฐากรกุล
ชื่อผู้แต่งจารึก ณัฎฐากรกุล
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2560
เลขเรียก636.2 จ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 / ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ บรรณาธิการ [Text]
พิมพลักษณ์นนทบุรี โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก 2557.
เลขเรียก618.2 ก492
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน / จีราภรณ์ กรรมบุตร...[และคนอื่นๆ] [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555.
เลขเรียก610.7343 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2551ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวัซซีเฏาะ...
ชื่อผู้แต่งดวงตา วงศ์นุ้ย.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกThesis 495.9124 ด17ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการนิเทศภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา =...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ศรีภิบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 374.1072 ร388ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน = The Development of Compe...
ชื่อผู้แต่งพัชรียา สาธิตพรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557.
เลขเรียกว.พ 378.101072 พ524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคำพอุง อ...
ชื่อผู้แต่งคำเขียน มะอาจเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 352.14072 ค353ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการเป็นโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ กรณีศึกษาโรงพยาบาลที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร วราภร...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ กุประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2554.
เลขเรียกว.พ 610.73069072 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการลดของเสียในกระบวนการผลิตยาเม็ด โดยประยุกต์ใช้โมเดล DMAIC = Defect Reduction of Tablet Manufacturi...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ นิลนิมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 628.51072 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาอาหารไทยสุขภาพการประชาสัมพันธ์และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกวจ 641.3 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ = Two-level multitrait-multimethod analysis / วราพร เอราวรรณ์
ชื่อผู้แต่งวราพร เอราวรรณ์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561
เลขเรียกวจ 371.26 ว46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องจักรกล / วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, ชาญ ถนัดงาน [Text]
ชื่อผู้แต่งวริทธิ์ อึ้งภากรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2556.
เลขเรียก621.815 ว327ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา