Found: 265  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี : พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตราษฎร. สมาคมสถาบันอุดมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกDS586 ส3ฉ 2549,923.10593 ส181ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า / พระอาจารย์พรหม.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์พรหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิว หริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2555.
เลขเรียก294.3444 พ418ช 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติและเรื่องราวน่าสนใจของท่านปัญญานันทภิกขุ : อาลัยดวงปัญญาที่ลาลับ / ฉลอง เจยาคม.
ชื่อผู้แต่งฉลอง เจยาคม.
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : ร่มฟ้าสยาม, [2550?].
เลขเรียกBQ978 ฉ151ช 2550,294.363 ป 669 ฉ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตสัตว์พิสดาร / ชายชัย อาจินสมาจาร.
ชื่อผู้แต่งชายชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา , [254-].
เลขเรียก580 ช486ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดทดลองดิจิตอล = Digital Experimental Set / เจษฎา ประวาลปัทม์กุล ... [และคณะ].
ชื่อผู้แต่งเจษฎา ประวาลปัทม์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2539.
เลขเรียกคก 130025 จ755ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดทดสอบหัวฉีดแก๊ชโซลีน = Gasoline injector tester / เฉลิม เฉลิมวรรณ, สุภณัฐ จรูญทรัพย์ และสมบัติ ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิม เฉลิมวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตเทเวศร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544.
เลขเรียกคก ฉ399ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดสื่อการเรียนการสอน เครื่องยนต์หัวฉีดเบนซิน / ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายสื่อการเรียนการสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ไทย-เยอรมัน, 2533.
เลขเรียก629.253 ฝ211ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ เส้นขอบฟ้า สามี...ภรรยา / นวลศิริ ไวทยานุวัตติ, มนัส จรรยงค์.
ชื่อผู้แต่งนวลศิริ ไวทยานุวัตติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2554.
เลขเรียก923.2593 น347ณ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยธรรม ย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ / จัดทำโดย กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2553.
เลขเรียก294.3444 ก318ต 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราผ่าตัดเล็กในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ / วชิร คชการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียก617.46 ต367 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย= Social Skills for Early Childhood 5(2-4-3).
ชื่อผู้แต่งสุขุม เฉลยทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550.
เลขเรียก372.21 ส744ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยต่อการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / ของ ลักษณา ฤทธาคนี.
ชื่อผู้แต่งลักษณา ฤทธาคนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 2547.
เลขเรียก370.1931 ล226ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทามรายอ่ะ = A timeline / คัตโตะ, เขียน.
ชื่อผู้แต่งคัตโตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2556.
เลขเรียก808.882 ค252ท 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา