Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริ ของชุมช...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ สอนสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
เลขเรียกว.พ 330.9593072 ท115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
32
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของอำเภอกุฉนารายณ์ จัง...
ชื่อผู้แต่งปวันรัตน์ เครือศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 352.14072 ป494ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
33
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแบบผูนำกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
ชื่อผู้แต่งนิสริน เทพลักษณ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกThesis 371.201 น238ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
34
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช
ชื่อผู้แต่งประสพสุข บุญเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
35
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในความคิดเห็นของผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง ศึกษากรณี เทศบาลตำบลบางม่วง...
ชื่อผู้แต่งเบญจพร ทองเหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557.
เลขเรียกว.พ 324.6072 บ783ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
36
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคู่มือการับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 2556.
เลขเรียก610.7306 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
37
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 / อภิญญา เพียรพิจารณ์...[และคนอื่นๆ] [Text]
พิมพลักษณ์นนทบุรี โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก 2553.
เลขเรียก610.73076 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
38
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องจักรวาลกระดานเดียว = Board game universe V2 / สฤณี อาชวานันทกุล
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซอลท์, 2564
เลขเรียกGV1312 ส357จ 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
39
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องชมลูกให้ถูก ติลูกให้เป็น / ชิมะมุระ ฮะนะโกะ
ชื่อผู้แต่งชิมะมุระ, ฮะนะโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ 2564
เลขเรียกHQ769 ช576ช 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องดุรียกังสดาล / ธนาวดี มัตติตานัง [Text]
ชื่อผู้แต่งธนาวดี มัตติตานัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2552.
เลขเรียกว.จ 793.31072 ธ248ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
41
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องตานผ้าตั๋นใจ๋ / กัญญารัตน์ รุขะจี และ มลฤดี ศรีบุญเพ็ง [Text]
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ รุขะจี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2555
เลขเรียกว.จ 793.31072 ก384ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
42
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องตำราอายุรศาสตร์โรคไต 1 / บรรณาธิการ เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์, นพรัตน์ เลาวหุตานนท์, ธัญญารัตน์ ธีรพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2555.
เลขเรียก616.61 ต367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
43
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องตูมกาพระประทีป / ธนสิทธิ์ ชมชิด และ รวีวรรณ ทรัพย์ผุด [Text]
ชื่อผู้แต่งธนสิทธิ์ ชมชิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 ธ159ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
44
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องต้องมนตราแห่งรัก / อักษรจัญจ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งอักษรจัญจ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ Simply Book - Love & Desire 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
45
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องนาฏยุทธว่าวไทย / ธัญญาดา คำลือ และ ธนัตษร เพชรแสงงาม [Text]
ชื่อผู้แต่งธัญญาดา คำลือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 ธ462น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา