Found: 1,320,137  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส" : ประมวลผลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล [เรื่อง] "ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส" (2553 : ภูเก็ต)
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบัน, 2555
เลขเรียกส.ร. 577.63 ก27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความเชื่อพระศรีอาริย์" และ "กบฎผู้มีบุญ" ในสังคมไทย / บรรณาธิการโดย พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล และ อัจฉราพร ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2527.
เลขเรียกDS568 .ค17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความเป็นคน - ใน- เมืองชายแดน" กับการสร้างทรัพยากรร่วมในบริบทภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง / อรัญญา ศิริผ...
ชื่อผู้แต่งอรัญญา ศิริผล.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563.
เลขเรียกHB501 อ4ค 2563,331 อ388ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความเป็นธรรมที่จับต้องได้ กรณี : ผู้ตรวจการแผ่นดิน" / กองบรรณาธิการ รอยพิมพ์ ถีระวงษ์, บุณฑรี โฉม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและยุทธศาสตรื สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความเป็นผู้หญิง" ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ.2491-2539) : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งชนกพร อังศุวิริยะ, 2520-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความเป็นเด็ก" ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าและบริการในนิตยสารครอบครัว / พิชญา เชี่ยวภาษา = "CHILDHOOD CHARAC...
ชื่อผู้แต่งพิชญา เชี่ยวภาษา, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
292
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ควายกับคน" ความสัมพันธ์ในสังคมไทย : ศึกษาผ่านตำนาน เรื่องเล่า ประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตควายที่...
ชื่อผู้แต่งนันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
293
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คหกรรมศาสตร์" ตอนที่ 1 : วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย / อัจฉราพร ไศละสูต และคณะ
ชื่อผู้แต่งอัจฉราพร ไศละสูต.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2512
เลขเรียก646 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คัยริล อันวาร์" ภาคนิพนธ์
ชื่อผู้แต่งเอมอร ชิตตะโสภณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2528
เลขเรียก899.211 อ56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คัยริล อันวาร์" ภาคนิพนธ์ / คัยริล อันวาร์ ; แปลและร้อยกรองโดยเอมอร ชิตตะโสภณ
ชื่อผู้แต่งอันวาร์, คัยริล ค.ศ. 1922-1949.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียก899.2211 อ544ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
296
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คัยริล อันวาร์" ภาคนิพนธ์ = The complete poems of Chairil Anwar / คัยริล อันวาร์.
ชื่อผู้แต่งอันวาร์, คัยริล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกPL5179.อ65 ค65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
297
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คำต่อคำ" กรณีพิพาทมรดกโลกเขาพระวิหารล่าสุด! / โดย กองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อันดับหนึ่ง, 2553
เลขเรียก341.42 ค21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
298
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คำพ่อสอน" พัธ ธ รังษี บรมวงศ์ไพศาล [Text]
ชื่อผู้แต่งพัธ ธ รังษี บรมวงศ์ไพศาล
พิมพลักษณ์ลำปาง จิตวัฒนาการพิมพ์ 2556
เลขเรียก923.1593 พ214ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
299
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คำสอนหลวงปู่" / น. นันทวันมุนี
ชื่อผู้แต่งน. นันทวันมุนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2549
เลขเรียก294.304 น11ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
300
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คึกฤทธิ์" ปราชญ์สยาม "ประดับไว้ในใจชน" / [ศักดิ์ชัย เจียรพานิชยะ, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, [2538?]
เลขเรียก92 คป311
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา