Found: 16,449  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"84 พรรษาองค์ราชัน สามสถาบันเทิดไท้ วิชาการแพทย์ก้าวไกล สุขภาพประชาไทยยั่งยืน" : abstract book การปร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช (2554 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียก สร ทม0311 1.1/ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาการเชื่อมต่อระบบ RosettaNet และ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกล...
ชื่อผู้แต่งพรเทพ อนุสสรนิติสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
เลขเรียกส.ร. 658 พ175ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล" (Classroom Action Research : CAR1) : รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั...
ชื่อผู้แต่งอัฐฌา สมพรกิจกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อข้าวกล้องงอก" : รายงานวิจัย = Satisfaction consumer to germinated...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ เซ็นนันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกภน 658.8342 ศ467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาวิธีเพาะและหุงข้าวกล้องงอกอย่างง่ายแบบประหยัดพลังงานสำหรับครัวเรือน" : รายงานวิจัย = Germin...
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ เซ็นนันท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 641.5637 ศ467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเปลือกลูกเนียง" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ...
ชื่อผู้แต่งหทัยชนก วงษ์เทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 572.362 ห1411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล์กแบบมิโซโทรฟิกเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โ...
ชื่อผู้แต่งยุวดี พีรพรพิศาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 579.8 ย474ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและค้นหาสารต้านไวรัสเดงกี่" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Computational design...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย เจนวิถีสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 005.8 อ512ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกในรายสาขา : แบบจำลอง ความริเริ่ม และความท้าทายในการปฏิบัติ" : รายง...
ชื่อผู้แต่งภูรี สิรสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 363.73874 ภ417ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความเป็นธรรมที่จับต้องได้ กรณี : ผู้ตรวจการแผ่นดิน" / กองบรรณาธิการ รอยพิมพ์ ถีระวงษ์, บุณฑรี โฉม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและยุทธศาสตรื สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกไว้ด้วยลายเส้น" ชวน หลีกภัย : การแสดงศิลปกรรม ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง...
ชื่อผู้แต่งการแสดงศิลปกรรม "บันทึกไว้ด้วยลายเส้น ชวน หลีกภัย" (2554 : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2554
เลขเรียกส.ร. 741 ก277บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประเทศเปรูกับโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยตามกรอบข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-เปรู" : งานสัม...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาประเทศเปรูกับโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยตามกรอบข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-เปรู (2554 : สุโขทัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย, 2554
เลขเรียกส.ร. 382.09593085 ก27ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปัญหา MOU พ.ศ.2544 : เขตไหล่ทวีปไทย - กัมพูชา ไทยเสียเปรียบจริงหรือ? : การสัมมนาทางวิชาการ ; วันพุธ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ปัญหา mou พ.ศ.2544 : เขตไหล่ทวีปไทย - กัมพูชา ไทยเสียเปรียบจริงหรือ?" : (2554 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2554
เลขเรียกส.ร. 327.5930596 ก27ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลกระทบของกลไกยืดหยุ่นรูปแบบใหม่ภายหลัง ค.ศ.2012 ที่มีต่อประเทศไทย" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นิ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 363.70526 น376ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลของพิษ Tetrodotoxin จากปลาปักเป้าต่อการตอบสนองทางสรีวิทยาและจลนศาสตร์ของพิษในกระต่าย" : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งนฤมล พักมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 597.64 น916ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา