Found: 16,449  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 นักวิทยาศาสตร์โลกเผยความลับเคมี-ชีววิทยา / Min-Hee Jeon, เขียน ; Sang-Ryeol Choi, ภาพประกอบ ; นิ...
ชื่อผู้แต่งจอน, มินฮี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกย 500 จ53ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 สุดยอดประเด็นลับโลกไอยคุปต์ / โดย สืบ สิบสาม.
ชื่อผู้แต่งสืบ สิบสาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาทิน, 2554.
เลขเรียกDT87.5 ส73,932 ส736ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลาคม วันมหาปิติ / โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2554.
เลขเรียกDS575.35 อ24 2554,320.9593 ส358 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 เคล็ดลับทำให้อายุยืน / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.
ชื่อผู้แต่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2554.
เลขเรียกRA777.6 ค37,WT120 ส728 2554,613 ค36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 พระราชวังสำคัญในเมืองไทย / บุญชัย ใจเย็น
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2554.
เลขเรียกNA 1521 บ43 2554,728.82 บ426ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ศาสนสถานเจดีย์ มรดกสถาปัตยกรรมไทย / โดย วิชิต คงประกายวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งวิชิต คงประกายวุฒิ.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2554.
เลขเรียกNA6021 .ว645 2554,726.143 ว549ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน = 150 years Thai - German / สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร, 2554]
เลขเรียกDS575.5.ย7 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี ประวัติศาสตร์จีนยุค"ป่วยไข้" จากสงครามฝิ่นสู่มหาอำนาจโลก / วีระชัย โชคมุกดา
ชื่อผู้แต่งวีระชัย โชคมุกดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554.
เลขเรียกDS754 .ว66 2554,951 ว74ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง157 นิทานมังกรสอนสร้างตัวให้รวยเร็ว / วิชัย ตระกูลพัฒนกร.
ชื่อผู้แต่งวิชัย ตระกูลพัฒนกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good, 2554.
เลขเรียกPN989.C6 ว62,398.204951 ว539ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15th Anniversary Thai Valuers Association / สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย, 2554.
เลขเรียกHG4028.V3 F5 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย หอศิลปวิทยนิทรรศน์ 2553-2554 / หอศิลปวิทยนิทรรศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก708 ส727
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
133
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง17 ปีกรมการจัดหางาน [electronic resource] : คำไหนคำนั้น ก้าวไปด้วยกัน สานฝันแรงงานไทย / กรมการจัด...
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 ปีกับสถาปนิก หลุยส์ ไอ. คาห์น / เอากุสท์ โคเมนตานท์ ; ผู้แปล ศศิวรรณ สีบุญเรือง ; บรรณาธิการ จิร...
ชื่อผู้แต่งโคเมนตานท์, เอากุสท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2554.
เลขเรียกNA737.ค64 ค94 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา