Found: 13,228  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมาย และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง กชามาศ ฐา...
ชื่อผู้แต่งกชามาศ ฐาปนโสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
เลขเรียกส.ร. 341.481026 ก122ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 stories of Japanese cuisine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามารถ มัลติมีเดีย, 2557.
เลขเรียกTX724.5.ญ6 ห32 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 กฎต้องรู้ สู่การสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้ / มายุจัง
ชื่อผู้แต่งมายุจัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2557.
เลขเรียกPL539.5.ท9 ม456 2557,495.6824 ม456ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ของวิเศษในกระเป๋าโดเรมอน / ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ เขียน ; จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม แปล [Text]
ชื่อผู้แต่งฟูจิโอะ, ฟูจิโกะ เอฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นามมีบุ๊คส์คิดดี้ 2557.
เลขเรียกย 741.5 ฟ552ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ข้อคิด เอาชนะความจน / กู๋กู่, เขียน ; หยางซื่อเฉิง, ภาพประกอบ ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งกู๋กู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2557.
เลขเรียกHC79.P6 ก741 2557,332.024 ก742ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำตอบต้องรู้ ดูหุ้นพื้นฐาน : Fundamental / อธิป กีรติพิชญ์
ชื่อผู้แต่งอธิป กีรติพิชญ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2558
เลขเรียกHG4521 อ36 2558,332.6322 อ146ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำสอนพ่อ : พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน / ธรรมสภา
ชื่อผู้แต่งธรรมสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2557
เลขเรียกDS586 พ342 2557?,923.1593 ธ262ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยคสนทนาภาษาเกาหลีจำง่ายใช้ได้จริง / ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
ชื่อผู้แต่งภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกPL913 ภ368 2557,495.7 ภ63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง : บนเส้นทางชีวิตบรรณาธิการของ คุณย่าบ.ก. / ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.
เลขเรียกPN5449.ท9 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เหรียญกีฬาไทย / สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย, 2557.
เลขเรียกCT3617 ห731 2557,796.09593 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พระสงฆ์ 100 เรื่องเล่า 100 คำสอน / สันติ วุฒิรัตน์, เขียนและวาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งสันติ วุฒิรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557.
เลขเรียกBQ6140 ส582 2557,294.361 ส582ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ภาพ 100 ความคิด / หลักแก้ว อัมโรสถ
ชื่อผู้แต่งหลักแก้ว อัมโรสถ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2557
เลขเรียก153.42 ห1711ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา