Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องมาตรฐานการศึกษา : การจัดลำดับ/การจัดกลุ่มของสถาบันราชภัฏ / สำนักงานสถาบันบันราชภ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถาบันบันราชภัฏ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถาบันบันราชภัฏ, 2544.
เลขเรียกว 378.101 ส691ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรินรสพระธรรมแสดง : แสงส่องใจ 13 อันดับ/ พระนิพนธ์ใน เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2548.
เลขเรียก294.32 ร141 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ภาคเหนือ : หนังสือประกอบการเรียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และแบบฝึกหัด) / ...
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2542.
เลขเรียก390.09593 อ154ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิกฤตเลิกจ้าง - ว่างงานและทางออก / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธีอารมณ์ พงศ์พงัน, 2540.
เลขเรียก331.2596 ว214 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีไทย/ อุดม เชยกีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บรรณกิจ 2547.
เลขเรียก303.4 อ785ว 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนุกกับตัวเลข/ วันทิพย์ สินสูงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สยามมิตรการพิมพ์, 2540.
เลขเรียก510 ว433ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมาวาจา "พูดดี ดูดี สังคมดี" [จุลสาร] / โดย พระมหาพรรษา ธมมหาโส.
ชื่อผู้แต่งพระมหาพรรษา ธมมหาโส, ผศ.ดร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2554.
เลขเรียกBF พ4ส 2554,294.35 พ358ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุรินทร์ ศรีสะเกษ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ / ยอด เนตรสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งยอด เนตรสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, [25..].
เลขเรียก915.9304 ย171ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่ความรุ่งโรจน์ / ศิริ ทรัพย์สมบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งศิริ ทรัพย์สมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541.
เลขเรียกBQ4570.L5 ศ445ส 2537,158.1 ศ445ส 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการสอน = General methods of teaching / สมคิด สร้อยน้ำ.
ชื่อผู้แต่งสมคิด สร้อยน้ำ.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542.
เลขเรียก371.102 ส161ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา = Curricutum and mangement of secoudary educition / ประเสริฐ ธรรมโวหา...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ธรรมโวหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, 2542.
เลขเรียก373.1 ป418ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข = Principles of economics and health economics / สาขาวิทยาศาส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกRA410 ส747อ 2550,338.47614 ห323 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจไม่ไกลรัก / พราวน้ำค้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยายี - ยาใจ, 2549.
เลขเรียกน พ423ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ / พระราชสุทธิญาณมงคล.
ชื่อผู้แต่งพระราชสุทธิญาณมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิริยะพัฒนาโรงพิมพ์, 2540.
เลขเรียกBQ4570 พ384อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา