Found: 268,133  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บทนำแห่งตะวันออกกลาง" / ผู้แต่ง จรัส มะลูลิ้ม...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกDS36.4 .บ35,บ 045 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บีโอไอ ขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่นวัตกรรม" / สำนักงานเทคโนโลยี SMEs
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเทคโนโลยี smes
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเทคโนโลยี SMEs, ม.ป.ป.
เลขเรียกสร 332.6 ท592บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บ้าน"มาตรฐาน Big KOK! [electronic resource] : Big family home/modern country บ้านบนเนิน/บ้านขนุน ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกNK2110 บ291บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บ้าน"มาตรฐาน Big KOK! [electronic resource] : เรือนไทยประยุกต์ บ้านมีชีวิต บ้านศิลาธารา บ้านตามใจ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกNK2110 บ291ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บ้านเด็ก" การพัฒนาเด็กตามแบบ "มอนเตสซอรี่" / ประมวล คิดคินสัน.
ชื่อผู้แต่งประมวล คิดคินสัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสาร "รักลูก", 2530
เลขเรียก155.4 ป17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประเทศไทยคือกรุงเทพฯ?", เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2526
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526
เลขเรียก309.1593 ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปอม" จอมยุ่ง : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปลาปอมปาดัวร์ / พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย...
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์, สมเด็จเจ้าฟ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2531
เลขเรียก639.3755 จ49ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปาป้า" เฮมิงเวย์อหังการชีวิต / พิมาน แจ่มจำรัส
ชื่อผู้แต่งพิมาน แจ่มจำรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550
เลขเรียก928 พ729ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปู่อมเรศสอนธรรม" เด็กรู้ไหม? ทำทานอย่างไรได้บุญมาก / อมเรศ ศิลาอ่อน
ชื่อผู้แต่งอมเรศ ศิลาอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน), 2558.
เลขเรียกBQ4420.G6 อ296ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป้องกันปัญหาราคาแพง" : วิธีป้องกันวิกฤตก่อนปัญหาเกิด คู่มือที่เจ้าของธุรกิจและนักบริหารทุกคนต้องมี...
ชื่อผู้แต่งทราเวอร์โซ, เดบรา คุนทซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2546.
เลขเรียกHD30.28 ท4ป 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลกระทบของ project green ต่อคุณภาพน้ำโดยรอบบริเวณ" / โดย เพิ่มศักดิ์ สหมิตรมงคล, ยงยศ ศักดิ์สุจริต
ชื่อผู้แต่งเพิ่มศักดิ์ สหมิตรมงคล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระป่า" : ปรัชญาธรรมของพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตและปรัชญาธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมก...
ชื่อผู้แต่งจุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกBQ6140 จ623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา