Found: 179  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
137
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง = Institute for urban disease control and drevention journal [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
139
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสหกิจศึกษาไทย
พิมพลักษณ์นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
140
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสัตวบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
141
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสายใจไฟฟ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
142
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. = O N C B Journal / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 2561
เลขเรียก070.175 ส691ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
143
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น = Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
144
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพฯ = Office of Disease prevention and control 13, BANGKOK Jo...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
145
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารหนังสือ : วารสารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหนังสือไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
146
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม = Environmental health journal
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
147
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
148
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม= Journal of food technology, Siam University
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
149
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ= Thai defence technology journal.
พิมพลักษณ์นนทบุรีฯ: กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน (องค์การมหาชน).
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
150
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร= Journal of Mass Communication Technology, RMUTP.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา