Found: 181  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวสารโรคพืชและจุลชีววิทยา = Plant disease and microbiology newsletter.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช์ = Kasetsart Extension Journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
63
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข้าราชการ [Serial]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องครัว = krua [serial]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด มีเดีย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
65
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องครูเชียงราย.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
66
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องคิด: Creative Thailand
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
67
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฅนคิดบวก = Konkidbuak Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไร้ท์มีเดียคอร์ปอเรชั่นจํากัด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
68
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าว มมส งานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยมหาสรคาม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำนักงานกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
70
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารลายไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
71
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารอักษรวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
72
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฉลาดซื้อ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสารธารณสุขมูลฐาน, 2538-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
73
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องชุมทางอินโดจีน : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
74
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องต่วยตูนพิเศษ [serial]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประเสริฐวาทิน,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
75
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการเรียนการสอน = [serial] / Journal of Learning and Teaching Innovation
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา