Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเราขาคณิตสำหรับนักเรียนระด...
ชื่อผู้แต่งวราวุธ หอสว่างวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกว 371.334 ว326ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและว...
ชื่อผู้แต่งชัยยุทธ ฟักมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย 2549.
เลขเรียกว 371.33044 ช421ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องทศนิยมกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นท...
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ บุญไชโย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียก372.7044 ก125ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบความพร้อมทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตศึกษา 12 / ...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ น้าเจริญ
พิมพลักษณ์2522.
เลขเรียกวจ 495.910702 อ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในหน่วย การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล = The study on the implem...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา หมาดหล้า.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกว 307.14 ก425ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอ...
ชื่อผู้แต่งสรรพมงคล จันทร์ด้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกว 372.7044 ส335ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฎจริงและความคาดหวังในการจัดโปรแำกรมการศึกษาปฐมวัยของวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งรัชนีพร สายแวว.
พิมพลักษณ์ศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิต 2549.
เลขเรียกว 372.21 ร335ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินเค็มในประเทศไทย สม‪ศรี อรุณินท์.
ชื่อผู้แต่งสม‪ศรี อรุณินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมพัฒนนาที่ดิน, 2539
เลขเรียก333.7 ส6ด /2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่อชุมชนชาวนาไทยอีสาน : กรณีศึกษาหมู่บ้านอีสานแดง จ. สกลนคร / โดย พระมหาอัมพร ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาอัมพร จำปาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกว 307.14 พ358ผ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมเสริมการเล่านิทานประกอบภาพที่มีต่อความสามารถ ด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย = The effects...
ชื่อผู้แต่งรัญจวน ประโมจนีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกว 372.63044 ร349ผ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่อง น้ำ ตามโครงการพระราชดำริที่มีต่อการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย = T...
ชื่อผู้แต่งธีรภรณ์ ภักดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
เลขเรียกว 372.35 ธ635ผ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักษ์ป่ารักชีวิต.; สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ (สำนักงาน ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ทำเนียบรับบาล.
เลขเรียกอ 923.1593 ส691น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2540 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงไทย.
เลขเรียก332 ธ233ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2545 ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน). / ธนาคารเอเชีย จำกัดมหาชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ธนาคารเอเชีย, 2545.
เลขเรียกอ 658.812 ธ242ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย / จำเริญ อุ่นแก้ว.
ชื่อผู้แต่งจำเริญ อุ่นแก้ว.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ ; คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2556.
เลขเรียก519.5 จ374ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา