Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาทั่วไป = General psychology / วิภาพร มาพบสุข.
ชื่อผู้แต่งวิภาพร มาพบสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2543].
เลขเรียก150 ว649จ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ้าวหัวใจวัยซน : Pretty Little Cupids / กมลภัทร.
ชื่อผู้แต่งกมลภัทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ , 2550.
เลขเรียกน ก136จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี : พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตราษฎร. สมาคมสถาบันอุดมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกDS586 ส3ฉ 2549,923.10593 ส181ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า / พระอาจารย์พรหม.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์พรหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิว หริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2555.
เลขเรียก294.3444 พ418ช 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตสัตว์พิสดาร / ชายชัย อาจินสมาจาร.
ชื่อผู้แต่งชายชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา , [254-].
เลขเรียก580 ช486ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยธรรม ย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ / จัดทำโดย กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2553.
เลขเรียก294.3444 ก318ต 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราผ่าตัดเล็กในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ / วชิร คชการ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียก617.46 ต367 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย= Social Skills for Early Childhood 5(2-4-3).
ชื่อผู้แต่งสุขุม เฉลยทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550.
เลขเรียก372.21 ส744ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยต่อการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร / ของ ลักษณา ฤทธาคนี.
ชื่อผู้แต่งลักษณา ฤทธาคนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 2547.
เลขเรียก370.1931 ล226ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทามรายอ่ะ = A timeline / คัตโตะ, เขียน.
ชื่อผู้แต่งคัตโตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2556.
เลขเรียก808.882 ค252ท 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำแผนที่คนไทย-อภิวัฒน์ประเทศไทย [จุลสาร] / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2554.
เลขเรียกHD ป4ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวัน การพักผ่อนที่เป็นสุขและถูกต้อง / พระพรหมมังคลาจารย์ (หล่องพ่อปัญญานันทภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมมังคลาจารย์ (หล่องพ่อปัญญานันทภิกขุ). 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2550?].
เลขเรียก294.3444 พ355ธ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานธรรม ฉบับพิเศษ ช้างผู้เสียสละ / สถาบันบันลือธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันลันลือธรรม, [2545].
เลขเรียก294.308 น597 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา