Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านและเทพนิยายเกาหลี / ซูซาน คราวเดอร์ ฮัน.
ชื่อผู้แต่งฮัน, ซูซาน คราวเดอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , [2553?].
เลขเรียก398.209519 ฮ234น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบารมีสิบชาติ / พินิจ หุตะจินดา, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียก294.308 ช512บ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุญเจิม ใบตอง กับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมประชาธิปไตย [จุลสาร] / โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิดประดอย, 2553.
เลขเรียกJC ว6ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก : ฉบับคลายทุกข์ / ธรรมรักษา, จัดทำ.
ชื่อผู้แต่งธรรมรักษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมานุรักษ์, 2551.
เลขเรียก294.382 พ111 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน เล่ม 7 / แสง จันทร์งาม และคนอื่น ๆ.
ชื่อผู้แต่งแสง จันทร์งาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2539.
เลขเรียก294.382 ต941พ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับเศรษฐกิจ : เอกสารประกอบการสอน / อภิชิต รัตนโกเมศ.
ชื่อผู้แต่งอภิชิต รัตนโกเมศ.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542.
เลขเรียก330 อ251ม 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์อารยธรรม อารยธรรมสุวรรณภูมิ [จุลสาร] / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2554.
เลขเรียกDS ป4ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรองเท้าของพ่อลิง = Monkey's shoes , เอ็กเกิลตัน จิลล์.
ชื่อผู้แต่งเอ็กเกิลตัน จิลล์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า , 2549.
เลขเรียกย อ885ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบร่างกายมนุษย์ = Human body / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์.
ชื่อผู้แต่งอรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552.
เลขเรียกQS4 อ313 2551,612 อ313ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยการคลัง Fiscal administration researcg methodology / ปณัยกร บุญกอบ.
ชื่อผู้แต่งปณัยกร บุญกอบ.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : เมธีทิปส์, 2545.
เลขเรียก352 ป146ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักค้างกลางใจ / วสี เสาวรส.
ชื่อผู้แต่งวสี เสาวรส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หรรษา, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักออนไลน์ หัวใจโดนหลอก = Sex, Lies, and Online Dating / ราเชล กิบสัน.
ชื่อผู้แต่งราเชล กิบสัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป , 2550.
เลขเรียกรส ก678ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรามาวตาร/ เฟน สตูดิโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรลือสาส์น.
เลขเรียกย อ661ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาค กศ.บ. สถาบันราชภัฏสกลนคร ปีกา...
พิมพลักษณ์สกลนคร: สำนัก; 2550.
เลขเรียกว 378.593 ส691ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณธของบัณฑิต มหาวิ...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา ; สถาบัน; 2550.
เลขเรียกว 378.593 ส181ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา