Found: 10,666  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง68 ไอเดีย...ว้าว สร้างองค์กรฮีโร่ โตไม่หยุด / เอเดรียน สวินสโค เขียน ; วิชิตา สุนทรพิพิธ แปล
ชื่อผู้แต่งสวินสโค, เอเดรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณคุณ, 2559
เลขเรียกHF5415.5 ส434ห 2559,650.1 ส173ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ ร่มฉัตร จอมทัพไทย / บรรณาธิการ : ชัยวิทย์ ชยาภินันท์
เลขเรียก92 ภจ675 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและว...
ชื่อผู้แต่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2559.
เลขเรียก923.1593 ภ671จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระย...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียกDS586 จ733 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระย...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกPN4055.T4 จ73 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียกPL4209.5.ภ74 จ73 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 มหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรวรรดิ / วีระชัย โชคมุกดา
ชื่อผู้แต่งวีระชัย โชคมุกดา
เลขเรียกDS734 .ว64 2559,923.151 ว844จ 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 มหาจักรพรรดิจีน ประวัติศาสตร์ปฐมบุรุษผู้สร้างจักรวรรดิ / วีระชัย โชคมุกดา ; ปุณยวัจน์ กำจัดภัย, บ...
ชื่อผู้แต่งวีระชัย โชคมุกดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิบซี, 2559
เลขเรียกDS735.A2 ว64,951 ว74จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 รอบ 84 ปี รศ. ศิริราช อำไพภักดิ์ / ผู้เขียน ศิริราช อำไพภักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำกัด, 2559 [2016]
เลขเรียกLA2383.ท92ศ64 ก3 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 Routes in his Majesty''s footsteps
พิมพลักษณ์Bangkok : TTT, 2016
เลขเรียก915.93 J741 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปีใต้ร่มพระบารมีทั่วแผ่นฟ้าร่มเย็นเป็นสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นทร์, 2559.
เลขเรียก923.1593 ภ246จท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ภาษากายสไตล์ญี่ปุ่น / ผู้เขียน, ฮามิรุ อากี ; ผู้แปล, ตวงทิพย์ ตันซะโล
ชื่อผู้แต่งอากี, ฮามิรุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559.
เลขเรียกBF637.N66 ฮ64,302.222 อ587จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2559
เลขเรียกDS586.8 จ735 2559,923.1593 ภ246จฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เมนูไทยอาหารไทย = Thai recipes / ระพีพรรณ เทพคุณ
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ เทพคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559
เลขเรียก641.5 ร245จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา