Found: 8,336  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง“คนดี สำคัญกว่าทุกสิ่ง”: ญาติธรรมกับการสร้างการยอมรับพุทธทาสภิกขุในสังคมไทย พ.ศ. 2475 -2529 / ทิวาพร...
ชื่อผู้แต่งทิวาพร อภัยพัฒน์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บ้าน" สุดท้ายของชีวิต : มุมมองเชิงสังคมวิทยาต่อการบริบาลคุณภาพชีวิตระยะท้าย / ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
ชื่อผู้แต่งภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560.
เลขเรียก304.64 ภ478บ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประกอบไม้ ประกอบใจ" = "Pra Kob Mai Pra Kob Jai" sculpture exhibition ; 13-30 มีนาคม 2560 / สาขาวิช...
ชื่อผู้แต่งการแสดงผลงานประติมากรรม (2560 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกส.ร. 730.74 ก227ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เสียง" ที่ก้องกังวานกว่ากึ่งศตวรรษ / สมสุข กัลย์จาฤก [Text]
ชื่อผู้แต่งสมสุข กัลย์จาฤก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันกันตนา 2560.
เลขเรียก791.4 ส286ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เสียง" ที่ก้องกังวานกว่ากึ่งศตวรรษ : วิถีวิจัยสร้างสรรค์บนงานประพันธ์ สมสุข กัลย์จาฤก / ถิรนันท์ อน...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันกันตนา, 2560.
เลขเรียกPL4203 ส272 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'รัก' ไม่เท่า 'เข้าใจ' / พัฒน์สุภา สมิธ
ชื่อผู้แต่งพัฒน์สุภา สมิธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส, 2560
เลขเรียก158.1 พ633ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ช่วยอ่านสักนิด) นิยายวรรณกรรม = Einen Blick werfen / โยอาคิม เซลเทอร์ ; เจนจิรา เสรีโยธิน, แปล
ชื่อผู้แต่งเซลเทอร์, โยอาคิม ผู้แต่ง
เลขเรียก833 ซ534ช 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาธนาคารความดีต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและการเปลี่ยน...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกHN49.C6 น462 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 / จัดทำและเผยแพร่โดย ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วน, 2560.
เลขเรียกHC445 ร624 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 / ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2560
เลขเรียก352.380285 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(อีก)หนึ่งฝัน ในวันฤดูหนาว / สิริมา อภิจาริน
ชื่อผู้แต่งสิริมา อภิจาริน ผู้แต่ง
เลขเรียก895.91301 ส732อ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(เริ่ม) สตาร์ทอัพยังไงไม่ให้พัง = The first mile / Scott D. Anthony, เขียน ; ชาลี พงษ์สง่างาน, แปล
ชื่อผู้แต่งแอนโทนี่, สก๊อต ดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมกซินคิวบ์ พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกHF5415.153 .อ85 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา