Found: 1,349,026  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กัวเชียะ" นาฏยลักษณ์ชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Kuo Xi...
ชื่อผู้แต่งอารยา สอนบุตรนาค
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกGV1782.5 อ653ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กาญจนาภิเษกสมโภช" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช : การประกวดดนตรีไท...
ชื่อผู้แต่งการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก (ครั้งที่ 15 : 2539 : มหาวิทยาลัยบูรพา)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539.
เลขเรียก781.7593 ก469ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กาดงัว" (ตลาดงัว) : มิติหนึ่งของภาพสะท้อนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมชาวนาในภาคเหนือของประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งชูสิทธิ์ ชูชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2538.
เลขเรียกSF207 .ช75 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กาพย์กลอน...สอนคุณธรรมตามแนวพระราชดำรัส" / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกศพธ 895.911 ก433
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กายมนุษย์" วัตถุดิบแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด = "Human body" material of infinity creatio...
ชื่อผู้แต่งภานุ สรวยสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก" : รายงานการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 25...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2547 การค้าระหว่างประเทศ : ทิศทางประเทศไทยในบริบทโลก (2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียก382.09593 ก 581 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การจัดการแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี" : รายงานการวิจัย / รุ่ง...
ชื่อผู้แต่งรุ่งรวี จิตภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553
เลขเรียกส.ร. 915.93 ร427ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การจัดทำมาตรการในการแก้ไขและบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในเขตควบคุมพิเศษ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครง...
ชื่อผู้แต่งกรมราชทัณฑ์. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556
เลขเรียกส.ร. 345.077 ร224ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอา...
ชื่อผู้แต่งการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาและจำเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการดำเนินคดีอาญาของไทย" (2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546.
เลขเรียก345.05 ก528ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การตลาด" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งเทียม โชควัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHF5415 ท749ก 2554,658.8 ท84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านล้านนาคดีจากปราชญ์ท้องถิ่นผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสังค...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ เฟื่องวรธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 658.4038 อ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ : ศึกษาเปรียบเทียบนานาประเทศ" : รายงานฉบับส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 345.01 ธ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทยและนโยบายการพั...
ชื่อผู้แต่งโสภารัตน์ จารุสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559
เลขเรียกส.ร. 338.9593 ส862ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ" / โดย สุเมธ ตันติเวชกุล
ชื่อผู้แต่งปาฐกถาพิเศษเรื่อง"การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจ (2550 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงแรมโฆษะ, 2550, [2007]
เลขเรียกHC445 ป542ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การนำเสนอผลงานกลุ่ม" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เสนอที่ประชุมคณะกรรมกา...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัย (2544 : สถาบันราชภัฎมหาสารคาม)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544]
เลขเรียกLG395.T5.ร425มค ท533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา