Found: 407  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานสัมนาวิชาการประจำปี 2548 "ทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ" วันศุกร์ที่ ...
ชื่อผู้แต่งงานสัมนาวิชาการ (2548 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงลูก / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์.
ชื่อผู้แต่งนิเวศน์ กันไทยราษฎร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับกระแส : การรักษาและยาใหม่ 3 : การประชุมวิชาการ วันที่ 24-25 เมษายน 2551 โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ เรื่อง จับกระแส : การรักษาและยาใหม่ 3 (2551 : กรุงเทพมหานคร).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกQV778 ก6 2551,615.1 ก482จ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาทั่วไป = General psychology / วิภาพร มาพบสุข.
ชื่อผู้แต่งวิภาพร มาพบสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [2543].
เลขเรียก150 ว649จ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนเพื่อเมืองไทย...วันพรุ่งนี้ [electronic resource] / Nation Channel.
ชื่อผู้แต่งNation channel.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Nation Channel. , 254- .
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
231
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ้าวหัวใจวัยซน : Pretty Little Cupids / กมลภัทร.
ชื่อผู้แต่งกมลภัทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ , 2550.
เลขเรียกน ก136จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยมหิดล
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี : พระมหากษัตริย์ นักพัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตราษฎร. สมาคมสถาบันอุดมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกDS586 ส3ฉ 2549,923.10593 ส181ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
233
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า / พระอาจารย์พรหม.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์พรหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิว หริ้นท์ แมเนจเม้นท์, 2555.
เลขเรียก294.3444 พ418ช 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวประวัติและเรื่องราวน่าสนใจของท่านปัญญานันทภิกขุ : อาลัยดวงปัญญาที่ลาลับ / ฉลอง เจยาคม.
ชื่อผู้แต่งฉลอง เจยาคม.
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : ร่มฟ้าสยาม, [2550?].
เลขเรียกBQ978 ฉ151ช 2550,294.363 ป 669 ฉ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
235
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตสัตว์พิสดาร / ชายชัย อาจินสมาจาร.
ชื่อผู้แต่งชายชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา , [254-].
เลขเรียก580 ช486ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
236
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดทดลองดิจิตอล = Digital Experimental Set / เจษฎา ประวาลปัทม์กุล ... [และคณะ].
ชื่อผู้แต่งเจษฎา ประวาลปัทม์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2539.
เลขเรียกคก 130025 จ755ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
237
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดทดสอบหัวฉีดแก๊ชโซลีน = Gasoline injector tester / เฉลิม เฉลิมวรรณ, สุภณัฐ จรูญทรัพย์ และสมบัติ ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิม เฉลิมวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล สาขาวิชาเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตเทเวศร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544.
เลขเรียกคก ฉ399ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
238
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดสื่อการเรียนการสอน เครื่องยนต์หัวฉีดเบนซิน / ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายสื่อการเรียนการสอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ไทย-เยอรมัน, 2533.
เลขเรียก629.253 ฝ211ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
239
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องซาไก ยูไนเต็ด [videorecording]= Sagai United / อาร์.เอส. ฟิล์ม ทู อิน, อาวอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) (ผู้ำจำหน่าย), 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
240
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ เส้นขอบฟ้า สามี...ภรรยา / นวลศิริ ไวทยานุวัตติ, มนัส จรรยงค์.
ชื่อผู้แต่งนวลศิริ ไวทยานุวัตติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2554.
เลขเรียก923.2593 น347ณ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา