Found: 927  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugin ŭi saenghwal munhwa 1 : Kwanhon sangje ŭirye wa poksik munhwa = 한국인 의 생활 문화 1 : 관혼 상제 의례 와...
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Chun-sik.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2017.
เลขเรียก306.519 Ch545H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
302
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugin ŭn wae kŭrŏlkkayo? = 한국인 은 왜 그럴까요? / Ch'oe Chun-sik.
ชื่อผู้แต่งCh'oe, Chun-sik.
พิมพลักษณ์Seoul : Hau, 2016.
เลขเรียก305.8009519 Ch545H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
303
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosa rŭl wihan chunggŭp kyoan = 한국어 교사를 위한 중급 교안 / Kim, Chu-hui ...[et al].
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2014.
เลขเรียก495.7824 Hg239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
304
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyuk ŭi ihae = 한국어 교육의 이해 / Kim, Jong Sup.
ชื่อผู้แต่งKim, Jong sup.
พิมพลักษณ์Seoul : Howa, 2014.
เลขเรียก495.7428 Ki49H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
305
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ parŭm chŏngbok hagi = 한국어 발음 정복 하기 / Kim Chung-sŏp ...[al et].
พิมพลักษณ์Seoul : Hawoo Publishing Inc, 2016.
เลขเรียก495.7824 Hn239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
306
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ, munhwa rŭl mal hada : Han'gugŏ munhwa ŏnŏhak kangŭi = 한국어, 문화 를 말하다 : 한국어 문화 언어학 강의 / Cho ...
ชื่อผู้แต่งCho, Hyŏn-yong 1966-.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2017.
เลขเรียก495.7 Ch545Ha
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
307
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosa rŭl wihan munhyŏng yemunjip = 한국어 교사 를 위한 문형 예문집 / Yŏng-suk Song ...[et al].
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2013.
เลขเรียก495.7 Hn239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
308
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyosil yŏt pogi : ch'ogŭp, chunggŭp ŭl wihan hwaltongji = 한국어 교실 엿 보기 초급・중급 을 위한 활동지 /...
ชื่อผู้แต่งHan gug eo gyo yug yeol lin yeong gu hoe.
พิมพลักษณ์Seoul : Ha Woo, 2017.
เลขเรียก495.782 Ha233H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
309
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyuk ŭl wihan Han'gugŏ parŭm kyoyungnon = 한국어 교육 을 위한 한국어 발음 교육론 / Chong-dŏk Kim.
ชื่อผู้แต่งChong-dŏk, Kim.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7 Ch548H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
310
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyukcha rŭl wihan Han'guk ŏmun kyubŏm = 한국어 교육자 를 위한 한국 어문 규범 / Hyŏng-il Cho.
ชื่อผู้แต่งHyŏng-il, Cho.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2017.
เลขเรียก495.7 Hy997H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
311
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ kyoyukhak sajŏn = 한국어 교육학 사전 / Sŏul Taehakkyo Kugŏ Kyoyuk Yŏn'guso p'yŏn.
พิมพลักษณ์Seoul : Hau, 2014.
เลขเรียก495.703 En56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
312
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ munhwa kyoyuk kangŭi = 한국어 문화 교육 강의 / Cho Hyŏn-yong.
ชื่อผู้แต่งCho, Hyŏn-yong.
พิมพลักษณ์Seoul : Tosŏ Ch'ulp'an Hau, 2013.
เลขเรียก495.7 Ch545H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
313
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ ŏhwi chŏngbok hagi : han nun e ssok tŭrŏ onŭn kyeyak yongŏ 300 = 한국어 어휘 정복하기 한눈에 쏙 들...
ชื่อผู้แต่งKim, Jong -seop.
พิมพลักษณ์Seoul : Howe, 2017.
เลขเรียก495.7824 Ki49H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
314
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'gugŏ tongsa, hyŏngyongsa hwaryong mabŏpsa = 한국어 동사 · 형용사 활용 마법사 / Chi-sun Nam.
ชื่อผู้แต่งChi-sun, Nam.
พิมพลักษณ์Seoul : Pagijŏng, 2007.
เลขเรียก495.7 Ch542H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
315
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHan'guk munhwa ŏttŏk'e karŭch'il kŏt in'ga : iron kwa silche = 한국 문화 어떻게 가르칠 것 인가 : 이론 과 실제 / So...
ชื่อผู้แต่งSŏng-hŭi yi.
พิมพลักษณ์Seoul :.
เลขเรียก495.7 So698H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา