>
ข้อมูลทั้งหมด
ลำดับรายการจำนวน (Rec.)
1บรรณารักษ์ผู้มีสิทธิใช้งาน 521
2ระเบียน Holding ของวารสาร 12,608
3ระเบียนบรรณานุกรม 2,639,543
4ห้องสมุดสมาชิก 87
จำนวนระเบียนทั้งหมด (BIB Rec.) จำแนกตามห้องสมุดสมาชิก ประจำปี : 2563
ลำดับห้องสมุดชื่อย่อจำนวน
1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชSTOU 50,595
2มหาวิทยาลัยมหิดลMU 20,298
3มหาวิทยาลัยสวนดุสิตSDU 13,469
4มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีPBRU 8,160
5มหาวิทยาลัยศิลปากรSU 8,089
6มหาวิทยาลัยพะเยาUP 7,406
7จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCU 7,355
8มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครSNRU 6,151
9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือKMUTNB 6,124
10มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชNSTRU 5,726
123456789
จำนวนการนำเข้าระเบียนทั้งหมด (BIB Rec.) จำแนกตามประเภทการนำเข้า ประจำปี : 2563
ลำดับห้องสมุดชื่อย่อMASTERSYMBOL
1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชSTOU 50,171 67,602
2มหาวิทยาลัยมหิดลMU 21,439 11,796
3มหาวิทยาลัยสวนดุสิตSDU 14,187 21,801
4มหาวิทยาลัยพะเยาUP 8,195 17,924
5มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีPBRU 8,190 2,756
6มหาวิทยาลัยศิลปากรSU 8,089 8,776
7จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCU 7,405 1,905
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือKMUTNB 6,280 3,299
9มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครSNRU 6,153 15,987
10มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชNSTRU 5,778 10,973
123456789
จำนวนระเบียนทั้งหมด (BIB Rec.) ประจำปี : 2561-2563
ลำดับปีจำนวน
12561 171,049
22562 429,089
32563 186,735
จำนวนระเบียนทั้งหมด (BIB Rec.) จำแนกตามประเภททรัพยากร ประจำปี : 2563
ลำดับประเภทจำนวน
1Serial 2,539
2Computer File 501
3Music or Sound recording 84
4Unknow 67
5Visual 855
6Map 136
7Book 182,553
8รวมทั้งหมด 186,735
ข้อมูลห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย จำแนกตามรายชื่อสถาบัน
ลำดับโลโก้รายละเอียด
1
Name Thai :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Name Eng :  Chulalongkorn University
Prefix :  CU
Address : 
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
2
Name Thai :  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Name Eng :  Kalasin University
Prefix :  KSU
Address : 
Email :  Sy_aw666@hotmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Name Eng :  Kasetsart University
Prefix :  KU
Address : 
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
4
Name Thai :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Name Eng :  Khon Kaen University
Prefix :  KKU
Address :  123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.
Email :  library@kku.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Name Eng :  Chiang Mai University
Prefix :  CMU
Address : 
Email :  test@mail.com
Group :  ภาคเหนือ
6
Name Thai :  มหาวิทยาลัยทักษิณ
Name Eng :  Thaksin University
Prefix :  TSU
Address :  140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Email :  kobkul@tsu.ac.th
Group :  ภาคใต้
7
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Name Eng :  King Mongkut's University of Technology Thonburi
Prefix :  KMUTT
Address : 
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
8
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Name Eng :  King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Prefix :  KMUTNB
Address :  แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Email :  library@kmutnb.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
9
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Name Eng :  Rajamangala University Technology Krungthep
Prefix :  RMUTK
Address : 
Email :  Sukanda.c@rmutk.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
10
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Tawan-ok
Prefix :  RMUTTO
Address :  ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา,ชลบุรี 20110
Email :  rmutto@gmial.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
11
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Prefix :  RMUTT
Address : 
Email :  yaowaluk@rmutt.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
12
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Prefix :  RMUTP
Address : 
Email :  Buarapha_k@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
13
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Prefix :  RMUTR
Address : 
Email :  Phatsakon.0378@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
14
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Lanna
Prefix :  RMUTL
Address : 
Email :  supis@rmutl.ac.th
Group :  ภาคเหนือ
15
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Srivijaya
Prefix :  RMUTSV
Address : 
Email :  Tanapat.t@rmutsv.ac.th
Group :  ภาคใต้
16
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Prefix :  RMUTSB
Address : 
Email :  por293@hotmail.co.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
17
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus
Prefix :  KKCRMUTI
Address : 
Email :  tanaporn.lo@rmuti.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Isan
Prefix :  RMUTI
Address :  ถนนสุรนารายณ์ Nai-muang, muang, นครราชสีมา 30000
Email :  rachadaporn.bo@rmuti.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus
Prefix :  SKCRMUTI
Address :  199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
Email :  kulab.th@rmuti.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
Name Eng :  Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus
Prefix :  SCRMUTI
Address :  145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Email :  aa@gmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21
Name Thai :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Name Eng :  Suranaree University of Technology
Prefix :  SUTL
Address :  111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
Email :  library@sut.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22
Name Thai :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Name Eng :  Thammasat University
Prefix :  TU
Address :  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
Email :  pathum@tu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
23
Name Thai :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Name Eng :  Dhurakij Pundit University
Prefix :  DPU
Address : 
Email :  phaichit.koe@dpu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
24
Name Thai :  มหาวิทยาลัยนครพนม
Name Eng :  Nakhon Phanom University
Prefix :  NPU
Address : 
Email :  pacharapon@npu.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25
Name Thai :  มหาวิทยาลัยนเรศวร
Name Eng :  Naresuan University
Prefix :  NU
Address : 
Email :  test@mail.com
Group :  ภาคเหนือ
26
Name Thai :  มหาวิทยาลัยบูรพา
Name Eng :  Burapa University
Prefix :  BUU
Address : 
Email :  liloan@buu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
27
Name Thai :  มหาวิทยาลัยพะเยา
Name Eng :  University of Phayao
Prefix :  UP
Address : 
Email :  pb_b@hotmail.com
Group :  ภาคเหนือ
28
Name Thai :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Name Eng :  Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Prefix :  MCU
Address : 
Email :  familygift29@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
29
Name Thai :  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Name Eng :  Mahamakut Buddhist University
Prefix :  MBU
Address : 
Email :  p.rockfamily@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
30
Name Thai :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Name Eng :  Mahasarakham University
Prefix :  MSU
Address :  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
Email :  library@msu.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31
Name Thai :  มหาวิทยาลัยมหิดล
Name Eng :  Mahidol University
Prefix :  MU
Address : 
Email :  test@uc.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
32
Name Thai :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Name Eng :  Maejo University
Prefix :  MJU
Address : 
Email :  test@mail.com
Group :  ภาคเหนือ
33
Name Thai :  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Name Eng :  Mae Fah Luang University
Prefix :  MFLU
Address : 
Email :  ask.library@mfu.ac.th
Group :  ภาคเหนือ
34
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Name Eng :  Kanchanaburi Rajabhat University
Prefix :  KRU
Address :  70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
Email :  widchouda.k@kru.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
35
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Name Eng :  Kamphaengphet Rajabhat University
Prefix :  KPRU
Address : 
Email :  Cybraria_a@hotmail.com
Group :  ภาคเหนือ
36
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Name Eng :  Chandrakasem Rajabhat University
Prefix :  CRU
Address : 
Email :  Anchana.t@chandra.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
37
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Name Eng :  Chaiyaphum Rajabhat University
Prefix :  CPRU
Address :  167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000
Email :  supansa@cpru.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
38
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Name Eng :  Chiang Rai Rajabhat University
Prefix :  CRRU
Address : 
Email :  waralux_ying@hotmail.com
Group :  ภาคเหนือ
39
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Name Eng :  Chiang Mai Rajabhat University
Prefix :  CMRU
Address : 
Email :  thaya_t@cmru.ac.th
Group :  ภาคเหนือ
40
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Name Eng :  Thepsatri Rajabhat University
Prefix :  TRU
Address : 
Email :  rarik47@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
41
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Name Eng :  Dhonburi Rajabhat University
Prefix :  DRU
Address : 
Email :  pootop@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
42
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Name Eng :  Nakhon Pathom Ratjabhat University
Prefix :  NPRU
Address : 
Email :  kingdownhwajn6@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
43
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Name Eng :  Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Prefix :  NRRU
Address :  340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Email :  n.sirithub@gmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Name Eng :  Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Prefix :  NSTRU
Address : 
Email :  trakoon_sri@nstru.ac.th
Group :  ภาคใต้
45
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Name Eng :  Nakhon Sawan Rajabhat University
Prefix :  RINS
Address :  398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Email :  kanya_msu@hotmail.com
Group :  ภาคเหนือ
46
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Name Eng :  Bansomdejchaopraya Rajabhat University
Prefix :  BSRU
Address : 
Email :  Seubyos_017@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
47
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Name Eng :  Buriram Rajabhat University
Prefix :  BRU
Address : 
Email :  nit.ja@hotmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
48
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Name Eng :  Phranakhon Rajabhat University
Prefix :  PNRU
Address : 
Email :  doungjai@pnru.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
49
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Name Eng :  PhanakronSiAyutthaya Rajabhat University
Prefix :  ARU
Address :  96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Email :  jedsada@live.aru.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
50
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Name Eng :  Pibulsongkram Rajabhat University
Prefix :  PSRU
Address : 
Email :  adcharapron@hotmail.co
Group :  ภาคเหนือ
51
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Name Eng :  Phetchaburi Rajabhat University
Prefix :  PBRU
Address :  38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
Email :  library_office@mail.pbru.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
52
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Name Eng :  Phetchabun Rajabhat University
Prefix :  PCRU
Address : 
Email :  Jumrus_4@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
53
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Name Eng :  Phuket Rajabhat University
Prefix :  PKRU
Address : 
Email :  janpen.krongboon@pkru.ac.th
Group :  ภาคใต้
54
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Name Eng :  Rajabhat Mahasarakham University
Prefix :  RMU
Address :  ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
Email :  librmu@hotmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Name Eng :  Yala Rajabhat University
Prefix :  YRU
Address :  133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
Email :  libraryinfo@yru.ac.th
Group :  ภาคใต้
56
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Name Eng :  Roi Et Rajabhat University
Prefix :  RERU
Address :  ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Email :  waraporn_lib@reru.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
57
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Name Eng :  Ratchanakarin Rajabhat University
Prefix :  RRU
Address : 
Email :  RRU@ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
58
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Name Eng :  Rambhai Barni Rajabhat University
Prefix :  RBRU
Address : 
Email :  jatuporn.p@rbru.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
59
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Name Eng :  Lampang Rajabhat University
Prefix :  LPRU
Address :  119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Email :  tanunya@live.com
Group :  ภาคเหนือ
60
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Name Eng :  Loei Rajabhat University
Prefix :  LRU
Address :  234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Email :  library@lru.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Name Eng :  Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
Prefix :  VRU
Address : 
Email :  gploy_2547@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
62
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Name Eng :  Sisaket Rajabhat
Prefix :  SSKRU
Address : 
Email :  Wongset1010@gmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Name Eng :  Sakon Nakhon Rajabhat University
Prefix :  SNRU
Address :  เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
Email :  arit_snru@snru.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
64
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Name Eng :  Songkha Rajabhat University
Prefix :  SKRU
Address : 
Email :  nooda_s@hotmail.com
Group :  ภาคใต้
65
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Name Eng :  Suan Sunandha Rajabhat University
Prefix :  SSRU
Address : 
Email :  RATCHANOK.TH@SSRU.AC.TH
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
66
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Name Eng :  Suratthani Rajabhat University
Prefix :  SRU
Address : 
Email :  pratoomporn.wee@sru.ac.th
Group :  ภาคใต้
67
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Name Eng :  Surindra Rajabhat University
Prefix :  SRRU
Address : 
Email :  najampa@hotmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
68
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Name Eng :  Muban Chombueng Ratjabhat University
Prefix :  MCRU
Address :  46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
Email :  aomo.nj@gmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
69
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Name Eng :  Udon Thani Rajabhat University
Prefix :  UDRU
Address :  64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Email :  library@udru.ac.th
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Name Eng :  Uttaradit Rajabhat University
Prefix :  URU
Address :  27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000
Email :  arit@uru.ac.th
Group :  ภาคเหนือ
71
Name Thai :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Name Eng :  Ubon Ratchathani Rajabhat University
Prefix :  UBRU
Address : 
Email :  ann.nee@hotmail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72
Name Thai :  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Name Eng :  Ramkhamhaeng University
Prefix :  RU
Address : 
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
73
Name Thai :  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Name Eng :  Walailak University
Prefix :  WU
Address :  222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
Email :  clm@wu.ac.th
Group :  ภาคใต้
74
Name Thai :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Name Eng :  Srinakharinwirot University
Prefix :  SWU
Address : 
Email :  swu@swu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
75
Name Thai :  มหาวิทยาลัยศิลปากร
Name Eng :  Silpakorn University
Prefix :  SU
Address :  ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000
Email :  test@wu.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
76
Name Thai :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
Name Eng :  Prince of Songkla University Pattani Campus
Prefix :  PSU_PN
Address : 
Email :  kittisak-k@bunga.pn.psu.ac.th
Group :  ภาคใต้
77
Name Thai :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
Name Eng :  Prince of Songkla University Hat Yai Campus
Prefix :  PSU_CL
Address : 
Email :  test@mail.com
Group :  ภาคใต้
78
Name Thai :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Name Eng :  Suan Dusit University
Prefix :  SDU
Address :  295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Email :  Nipon_saw@dusit.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
79
Name Thai :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Name Eng :  Sukhothai Thammathirat Open University
Prefix :  STOU
Address :  9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Email :  Sompong.Pap@stou.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
80
Name Thai :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Name Eng :  Ubon Ratchathani University
Prefix :  UBU
Address : 
Email :  test@mail.com
Group :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
81
Name Thai :  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
Name Eng :  Thailand Network Information Center
Prefix :  THNIC
Address :  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Email :  info@thnic.or.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
82
Name Thai :  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Name Eng :  Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
Prefix :  SAC
Address :  20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Email :  sumitta.s@sac.or.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
83
Name Thai :  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
Name Eng :  Pathumwan Institute of Technology
Prefix :  PIT
Address : 
Email :  pit@hotmail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
84
Name Thai :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Name Eng :  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Prefix :  KMITL
Address :  สำนักหอสมุดกลาง สจล, แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
85
Name Thai :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Name Eng :  National Institute of Development Administration
Prefix :  NIDA
Address : 
Email :  services@nida.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
86
Name Thai :  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
Name Eng :  Chulabhorn Graduate Institute
Prefix :  CGI
Address : 
Email :  ratchaneewan@cgi.ac.th
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
87
Name Thai :  สหบรรณานุกรมแห่งชาติ
Name Eng :  Union Catalog of Thailand
Prefix :  UC
Address :  รายการระเบียนสำหรับทำการทดสอบฐานข้อมูล
Email :  test@mail.com
Group :  กรุงเทพและปริมณฑล
สถานะการเปิดให้บริการ ILL และจำนวนสมาชิกที่มีการลงทะเบียนของแต่ละสถาบัน
ลำดับห้องสมุดชื่อย่อILL Statusสมาชิก
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือKMUTNBเปิด 66
2มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครSNRUเปิด 47
3มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSUเปิด 41
4มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาNRRUเปิด 41
5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์KUเปิด 33
6สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังKMITLเปิด 33
7จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCUเปิด 24
8มหาวิทยาลัยเชียงใหม่CMUปิด 23
9มหาวิทยาลัยมหิดลMUเปิด 22
10มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีUBUเปิด 22
11มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKUเปิด 21
12มหาวิทยาลัยศิลปากรSUเปิด 19
13มหาวิทยาลัยรามคำแหงRUเปิด 17
14มหาวิทยาลัยบูรพาBUUเปิด 17
15มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมNPRUเปิด 15
16มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์TUปิด 15
17มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชSTOUเปิด 14
18มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยLRUเปิด 13
19มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีSRUปิด 13
20มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)PSU_CLเปิด 13
21มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามPSRUเปิด 11
22มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSWUเปิด 11
23มหาวิทยาลัยนเรศวรNUเปิด 11
24มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์WUเปิด 10
25มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์BRUเปิด 9
26สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์NIDAเปิด 8
27มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์SRRUเปิด 8
28มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีKMUTTเปิด 8
29มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายCRRUไม่ระบุ 7
30มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชNSTRUเปิด 7
123
สถาบันที่มีการตั้งค่า Webservice
ลำดับห้องสมุดชื่อย่อจำนวน WebService
1มหาวิทยาลัยศิลปากรSU5
2มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครSNRU4
3มหาวิทยาลัยบูรพาBUU4
4มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSWU4
5มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีKRU4
6มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์WU4
7มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKU4
8มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาSKRU4
9มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรKPRU4
10มหาวิทยาลัยทักษิณTSU4
11มหาวิทยาลัยแม่โจ้MJU4
12มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดRERU4
13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือKMUTNB4
14มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)PSU_CL4
15มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์VRU4
16มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีUDRU3
17มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์SRRU3
18มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีDRU3
19มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาNRRU3
20มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาSSRU3
12
สถิติการใช้บริการ ILL
ลำดับห้องสมุดชื่อย่อขอยืมให้ยืม
1มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาNRRU171
2มหาวิทยาลัยมหาสารคามMSU010
3มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามRMU70
4สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังKMITL34
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือKMUTNB07
6มหาวิทยาลัยทักษิณTSU51
7มหาวิทยาลัยรามคำแหงRU42
8มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)PSU_CL13
9มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษSSKRU21
10มหาวิทยาลัยสวนดุสิตSDU03
11มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิCPRU20
12มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีUDRU11
13สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์NIDA02
14มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีUBU02
15มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์WU10
16มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยLRU10
17มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์VRU01
18มหาวิทยาลัยขอนแก่นKKU01
19มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครSNRU01
20จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCU01
12

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา