Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องCamerart : นิตยสารเพื่อการถ่ายภาพและท่องเที่ยว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลเซอร์กราฟฟิค 82, 2560-2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องHome Buyers'' Guide.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2562-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJournal of Thailand Protected Area
ชื่อผู้แต่งสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องLife and Home.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อะโกร มีเดีย จำกัด, 2562-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องLogistics Time.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทแอลที อินทีเกรท, 2562-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องMBA.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสื่อดี, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSecret = ซีเคร็ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTCDC Outlook : จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ = TCDC Outlook : Creative Economy Prospects
ชื่อผู้แต่งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (tcdc)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 2560-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThai Jogging = วิ่งเพื่อสุขภาพ / สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, 2562-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThe Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต / ทีมงานสานต่อที่พ่อทำ.
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : ยูไนเต็ดโปรดักชั่น เพรส, 2560.
เลขเรียกDS 586 ว381 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา = A development of preschool child...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิพย์ ศรสิงห์.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของสายการบิน / พิชามญชุ์ ธนโรจน์วานิชกุล, อัครนันท์ คิดสม.
ชื่อผู้แต่งพิชามญชุ์ ธนโรจน์วานิชกุล.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการเงินธนาคาร = Money & Banking Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด, 2562-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข้ามห้วงมหรรณพ กับ 5000s.org.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต, 2561.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา