Found: 212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำความสะอาดตัวเองและความไม่ชอบน้ำบนพื้นผิวผ้าไหม โดยการเคลือบด้วยกราฟีนออกไซต์และไทเทเนียมไดออกไซ...
ชื่อผู้แต่งลิขิต วรรณพงศ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
167
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการบริหารการตลาดด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจของร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง ...
ชื่อผู้แต่งปรีชญา ชุมสรี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
168
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมนานาชาติ "ท่องเที่ยวมั่นคงสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559" [videorecording] = Stability pr...
ชื่อผู้แต่งศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
169
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ความเร่งธรรดาสำหรับทดสอบคลื่นสั่นสะเทือนในเสาเข็ม : Application of a Conventi...
ชื่อผู้แต่งภาณุ พร้อมพุทธางกูร.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
170
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประเมินและการแก้ไขท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์ กรณีศึกษา หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอสิงหนคร ...
ชื่อผู้แต่งวรพงค์ บุญช่วยแทน.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
171
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : Biogas Production from...
ชื่อผู้แต่งณปภัช สมานวงศ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
172
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อภาพยนต์สั้นเพื่อรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ของสมาคมฟ้าสีรุ้ง จังหวัดสงขลา : The P...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ ปิ่นสุวรรณ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
173
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตแผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม : Non-Toxic Fiberboard Manufac...
ชื่อผู้แต่งชาตรี หอมเขียว.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
174
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุต...
ชื่อผู้แต่งพิชิต เพ็งสุวรรณ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
175
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการยับยั้งเชื้อแบคที่เรียและการต้านรังสียูวีของผ้าย้อมจากสีธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้ : Antibacterial ...
ชื่อผู้แต่งมาหามะสูไฮมี มะแซ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
176
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และสร้างเครื่องกัดลายแผ่นวงจรสายนำสัญญาณไมโครสตริปสำหรับระบบสื่อย่านความถี่ไมโครเวฟ : An...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
177
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสร้างสื่อการสอนชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า : Construction and Efficiency Evaluation of The Instructiona...
ชื่อผู้แต่งอภิรพ แก้วมาก.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
178
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์ CU2O/MoO3 เทอร์โมโครมิกที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโน : Synthesis of CU2O/MoO3 Thermo chromi...
ชื่อผู้แต่งปิยวิทย์ สุวรรณ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
179
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องบรรจุหนังปลากะพงปรุงรสโดยใช้ระบบนิวเมติกส์ : A Design of Fried Seabass Skins Package...
ชื่อผู้แต่งอรุณ สุขแก้ว.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
180
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปปาร์ตี้แวร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเครื่องจักรสาน : The Design Women's ...
ชื่อผู้แต่งกรกนก รัตนหาร.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา