Found: 644  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / พงษ์สันติ์ ตันหยง ; จิรวุฒิ เชิเกียรติประด...
ชื่อผู้แต่งพงษ์สันติ์ ตันหยง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก658.8 พ141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
152
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการฝึกอบรมเรื่อง การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับครูคณิตศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544
เลขเรียก373.0287 อ632ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
153
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะไคร้พร้อมดื่ม = Development of Lemon grass Beverage / จารุเนตร เซี่ยงหลิว, ท...
ชื่อผู้แต่งจารุเนตร เซี่ยงหลิว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก641.875 จ325ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
154
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกส้มโอทอดกรอบ = Development of Pomelo Peel Chips / ยุทธการ จันทรสิงขร, วิรัต...
ชื่อผู้แต่งยุทธการ จันทรสิงขร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก634.31 ย352ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
155
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี ของมหาวิทย...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก371.12 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
156
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบร้านเช่า-คืนหนังสือ ร้าน PLAM ด้วยโปรแกรม Visual Basic บนระบบปฏิบัติการ Windows / ธนาคา...
ชื่อผู้แต่งธนาคาร จันทร์เพ็ญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก658.022 ธ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
157
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบวัดรังสีแบบซินทิลเลชันสำหรับวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา / ทัศนีย์ ทองทวี
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ทองทวี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549
เลขเรียก539.72 ท364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
158
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนคอมพิวเตอรแบบเน้นการร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งปานทิพย์ ดอนขันไพร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 371.334 ป547ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
159
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาสูตรน้ำยาล้างจาน / กาญจนา ศิรินภาพงษ์
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ศิรินภาพงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก668.2 ก427ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
160
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมรายวิชาสถิติพื้นบาน 1 (Elementary statistics I) ผ่านระบบ internet / ดวงสมร แป้งห...
ชื่อผู้แต่งดวงสมร แป้งหอม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544
เลขเรียก519.5 ด231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
161
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการลดปริมาณโลหะหนักโดยใช้ลำเจียก / บรรพต อ่อนส้มกิจ
ชื่อผู้แต่งบรรพต อ่อนส้มกิจ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก584.66 บ176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
162
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการลดสีของน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วของโรงงานเยื่อและกระดาษโดยกระบอนวการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ / ทวีสุข ศร...
ชื่อผู้แต่งทวีสุข ศรสินชัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
เลขเรียก662.93 ท233ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
163
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิจัยการใช้น้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล = Using Refined Palm Olein as the fue...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546
เลขเรียก621.436 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
164
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้มีสมรรถภาพ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์, 2530
เลขเรียก371.1 ก514 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
165
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณซิทรัลในน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี / วราภรณ์ วัฒนสนธ์
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ วัฒนสนธ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก661.806 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา